Ordningsregler

På varvet förvaras vintertid ca 450 båtar. Varvets ordningsregler har tillkommit för att tydliggöra vilka regler som gäller för den som önskar vinterförvara sin båt på varvet. Genom att följa reglerna kommer du, varvets personal, din båt och allmänheten vara tryggare den tid båten tas upp, sjösätts och ligger på land.

Genom att betala varvets avgift för vinterförvaring anses du som båtägare ha tagit del av och godkänt varvets ordningsregler och övriga anvisningar, vilka framgår av denna hemsida.

Bryter du mot reglerna kan det efter styrelsebeslut bli så illa att du inte bereds någon varvsplats kommande år eller förbjuds att nyttja området med motorfordon eller släp.

Allmänt

 1. For safety reasons, the yard will not handle any boats if the boat owner cannot communicate with the personnel of the yard in either Swedish or English.
 2. Alla nya medlemmar ska innan första torrsättning vid varvet delta i ett informationsmöte
 3. Nyckelbrickan fungerar till infartsbom och varvshus och får endast lånas ut till familjemedlemmar eller annan varvsmedlem.
 4. Den som öppnar bom eller dörr ansvarar för att ingen obehörig släpps in och att dörr låses.
 5. För att hålla nere varvets driftskostnader ingår ett obligatoriskt varvsarbete om 3-5 timmar för alla medlemmar, principiellt varje säsong. Varvet har dock gjort en uppdelning så att endast en tredjedel av SVI:s totala antal medlemmar behöver genomföra detta arbete per säsong. 2022-07-01–2023-06-30 gäller det medlemmar med efternamn som börjar på A-H.
 6. Obligatoriskt varvsarbete består av bemanning av kiosken under torr- och sjösättning, städning av uppställningsytor efter sjösättning, städning av materialgård efter upptagning , utförande av underhållsåtgärder etc. Närmare anvisningar ges vid arbetstillfället.
 7. Alla är skyldiga att följa av varvet utfärdade permanenta och tillfälliga trafik- och parkeringsbestämmelser.
 8. Högsta hastighet för fordon på varvsområdet är 20 km/h.
 9. Parkering av fordon på varvsområdet är endast tillåten för medlemmar i SVI, FBK eller SBS eller deras gäster.
 10. Parkering är endast tillåten vid arbete på båten eller då båten används. Under sjösättning och upptagning kan parkering på området ytterligare inskränkas.
 11. Laddning av elfordon är absolut förbjudet.
 12. Om inte varvschef givit tillstånd om annat ska samtliga båtar, båtsläp, båttrailers, pallningsmaterial och skräp vara borta från uppställningsområdet senast den 31 maj årligen. Om AKUTA problem uppstår, motorhaverier eller andra oförutsedda händelser, så kontakta varvschefen!
 13. Av berusningsmedel eller narkotika påverkade personer eller personer som annars uppträder störande kan komma att avvisas från varvsområdet.
 14. Båtägares egendom såsom stöttor, presenningar eller annat som lämnas på varvets område skall alltid vara tydligt märkta med varvsnummer, helst också med namn. Omärkt egendom riskerar att kasseras.

2.   Innan upptagning

 1. Normalt går det bra att utan tillstånd ligga ett dygn mellan kajen och SVI-märkt boj. Vid behov av längre förtöjningstid kontaktas varvschef innan förtöjningen påbörjas.
 2. Vill du ha tillfällig förtöjningsplats i hamnen innan torrsättning skall det anmälas i svi.batdata.se under rubriken Hamnplats, i samband med bokning av torrsättning, dock minst fem dagar innan aktuellt behov. Alternativt kontaktas Sätra Båtsällskaps hamnkapten. OBS att Sätra Båtsällskaps hamnplatser inte kan disponeras innan deras torrsättning. Deras torrsätningsdatum framgår under rubriken Medlemmar/Torrsättning.
 3. Vid SVI finns två mastkranar för max 500 kg belastning. Kranarna kan inte bokas. Förbered båten innan du går in till kranen genom att ta ur segel och sprintar samt lossa på vantskruvarna. Ligg inte vid kranen längre tid än vad som behövs för av- och påmastning.
 4. I mastskjulet får endast förvaras master, bommar och förstagsprofiler.
 5. Placera masten på rätt plats i förhållande till mastens längd.
 6. Spridare och stag skall vara borttagna. Mast som inte klätts av riskerar att placeras utanför skjulet. Märk masten med varvs-nummer och namn.
 7. Inget annat än mastarbeten är tillåtet i mastskjulet, dock ej målning, lackering eller dammande arbeten eller arbeten med risk för brand.

3.   Vid upptagning

 1. Anvisningar från personalen ska följas.
 2. Du ansvarar som båtägare för att informera varvspersonalen om sådant som måste beaktas vid lyft av båten, t.ex. om det finns några svagheter, om den är fram- eller baktung, var ev utstickande loggar, lod, luftintag etc är placerade, propelleraxelns placering mm,.
 3. Din pallning och stöttning ska vara anpassad för din båt. En dålig pallning eller stöttning kan leda till att båten inte ställs av utan sjösätts igen med en extra kostnad för dig. För segelbåtar rekommenderar vi stöttor av Seaquip-typ och för motorbåtar bockar. Fr.o.m 2022/23 accepteras inte längre nya segelbåtsvaggor. Se hemsidans rubrik Uppställning av båtar.  Undvik hemmasnickrade lösningar då de ofta tar lång tid att få på plats.
 4. Fäst din tilldelade varvsnummerbricka i fören på båten, alternativt på främre bock/stöttor så att brickan syns även när båten är täckt. Det är genom nummerbrickan vi kan få tag på dig om något händer din båt.
 5. Alla dina fakturor till varvet måste vara betalda till SVI bankkonto innan din båt hanteras. Har du betalt sent, visa kvitto eller var beredd att betala på plats med swish. Obetalda båtar tas inte upp, oavsett skäl.
 6. Din båt måste vara försäkrad, både för skador på din egen och andras båtar. Var beredd på att efter anmodan visa upp försäkringsbeskedet. Du svarar själv för att skydda båtens fribord mot eventuella skador som kan orsakas av lyftband, hydraularmar, traktorvagnens sidostöd eller andra delar av upptagningsmaskinerna. Varvet har ingen försäkring för hantering av din båt och ersätter normalt sett inte heller din självrisk. Vid en eventuell skada är det alltså din egen försäkring som ska hantera skadan.
 7. Du ska vara beredd att hjälpa till fram till sista båten i ditt pass är torr- eller sjösatt.
 8. Sättra Varv ligger inom Sätra naturvårdsområde och är därmed öppet för allmänheten. Trots bevakning nattetid sker det emellanåt stölder av instrument, bränsle, motorer, propellrar och drev. Stölderna är mest frekventa strax efter torrsättning och före sjösättning. Töm därför din båt innan eller omedelbart efter upptagningen och utrusta den inte för tidigt inför sjösättning.

4.   Under vinterförvaringen

 1. Debitering av vinterplatsen beräknas utifrån båtens längd x bredd (med tillägg av 0,35 m på vardera sidan för täckning). Din stöttning eller täckning får därför inte sticka ut mer än 35 cm på sidorna och ingenting framför eller bakom din båt. Önskemål om att bygga ”hus” kring båten skall göras innan båten placeras på stöttningen. Extra debitering tas ut om huset är större än ovanstående debiteringsgrund.
 2. Du får inte övernatta i båten på land.
 3. El får endast vara ansluten med elkabel av godkänd typ och endast när du eller annan ansvarig för din båt är på varvet. Brott mot denna regel kan resultera i en varning. Upprepade brott kan medföra uteslutning från varvet med krav på direkt borttransport av båten. (De flesta bränder på varv startar med kortslutning i elektriskt material.) Ladda batteriet fullt på hösten så håller det sig till våren. Om de inte gör det så är det antagligen dags att byta batterier.
 4. Slå av huvudströmbrytaren under vintern. Det är ännu ett sätt att undvika brand genom elfel och det minskar risken att batteriet laddar ur.
 5. Det ska råda god ordning runt din båt.
 6. Om du ska utföra ett arbete där brandfaran är det minsta förhöjd, kontrollera med varvschefen innan du börjar. Detta innebär inte att varvet tar på sig ansvaret för det arbete du ska utföra, men vid vissa arbeten vill vi avråda eller flytta din båt till en säkrare plats innan du börjar. Ha alltid brandsläckare i beredskap!
 7. Innan s.k. heta arbeten får utföras (svetsning och kapning med vinkelslip) ska tillstånd inhämtas av varvschefen.
 8. Miljö (läs varvets miljöregler under rubriken Miljö/Miljöbestämmelser för ytterligare information)
 9. Sanering av båtbottenfärger på varvet är endast tillåten genom skrapning. Slipning för sanering av båtbottenfärg är därmed inte tillåten. För att undvika spridning av giftiga ämnen vid skrapning ska marken under båten täckas med presenning. Vid torrskrapning ska även väggar av plast sättas upp längs båtens sidor, för att undvika att färgen flyger bort. Avfallet deponeras som farligt avfall i en kommunal återvinningscentral.
 10. Vid övrig slipning med maskin (d.v.s. inte sanering) skall slipmaskin med ansluten dammsugare användas.
 11. Vid all målning ska marken under båten täckas med presenning. Målning får endast ske med för Mälaren godkända båtbottenfärger. S.k. spärrfärger rekommenderas inte.
 12. Sprutmålningsarbete kräver varvschefens tillstånd.
 13. Vid tvätt av skrov, däck och andra ytor skall i första hand endast rent vatten användas, i andra hand vatten med biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel.
 14. OBS, om båtbotten inte är biocidfri får båten inte spolas av med vatten.
 15. Miljövänlig glykol skall användas vid genomspolning av öppna kylsystem.
 16. Farligt avfall får inte tömmas på marken eller i vattnet utan deponeras av båtägaren i miljöboden eller kommunal återvinningscentral.
 17. Du måste fullgöra ditt tilldelade vaktpass. Om du inte kan gå så är det ditt ansvar att hitta en ersättare och i förväg meddela vaktchefen. Du kan t.ex. byta med någon annan medlem eller hyra in en egen vakt. Om du inte fullgör ditt vaktpass debiteras du en avgift enligt prislista. Vakt-tider och uppgifter framgår av vaktinstruktionen i vaktlokalen. Ej genomförda uppgifter enligt instruktionen (inkl städning) innebär att tjänsten inte är fullgjord varvid ett nytt vaktpass kan komma att inplaneras. Utebliven vakt kan utgöra skäl till uteslutning.
 18. Meddela varvet om din båt byter ägare under vintern. Platsen kan inte överlåtas till en ny ägare utan att denne först ansöker om och får eget medlemskap i SVI.
 19. I varvets vattenposter finns sjövatten. Vattnet stängs av då risk finns för frysning och sätts på när frysrisken bedöms upphöra. Medtag egna kopplingar och vattenslangar.
 20. Båtar skall täckas med presenning för att inte fyllas med regnvatten. Vatten i båten kan vara farligt då det ändrar båtens tyngdpunkt.
 21. Båtägare är skyldig att regelbundet kontrollera att den egna båten ligger stadigt uppallad och att inte båten eller annan materiel riskerar att skada andra båtar. I segelbåtar med genomgående mast bör det kontrolleras att vatten inte tränger ner genom masthålet. Presenningar får inte göras fast i stöttor då dessa kan komma att flyttas vid hård vind och medföra att båten välter.
 22. Varvet förbehåller sig rätten att vid behov flytta upplagda båtar.
 23. I inhägnaden på ängen förvaras båtar på trailers och sommartid tomma trailers. Inga båtar får förvaras där under tiden 1/6 till 15/9. För kvarliggande båtar efter 31 maj gäller samma tilläggsavgifter som för övriga båtar.
 24. Inget annat än båtar och trailers samt täcknings- och pallningsmateriel får förvaras i inhägnaden. Täcknings- och pallningsmateriel ska under tiden 1/6 – 15/9 vara upplagd på trailern och trailern ska alltid vara TYDLIGT märkt med båtens varvs-nummer. Omärkt materiel som inte är upplagd på märkt trailer riskerar att kasseras. Marken runt båten ska vara avstädad från allt skräp innan båten sjösätts.

5.   Sjösättning

 1. Vill du ha tillfällig förtöjningsplats i hamnen efter sjösättning skall det anmälas i svi.batdata.se under rubriken Hamnplats, i samband med bokning av sjö- eller torrsättning, dock minst fem dagar innan aktuellt behov. Alternativt kontaktas Fiskarfjärdens hamnkapten. OBS att Sätra Båtsällskap hamnplatser inte kan disponeras p.g.a. ombyggnad. Deras sjösättningsdatum framgår av hemsidan under rubriken Medlemmar/Sjösättning.
 2. Du måste innan båten hämtas för sjösättning städa bort allting förutom stöttningsmaterielen. Direkt efter sjösättningen ska resten av dina grejor tas bort. Måste varvet ombesörja städning kommer kostnaden att debiteras dig, enligt prislista.
 3. Normalt går det bra att utan tillstånd ligga ett dygn mellan kajen och SVI-märkt boj. Vid behov av längre förtöjningstid kontaktas varvschef i förväg. Kvarlämnas båt utan tillstånd debiteras båtägaren enligt prislista.
 4. Eventuella hus skall demonteras innan de läggs upp i materialgården.
 5. Stöttnings- och pallningsmateriel kan förvaras i materialgården, tydligt och permanent märkt med varvsnummer. Kvarlämnad eller omärkt material kan komma att hanteras som avfall.
 6. Skräp lämnar du själv till återvinning. På grund av höga kostnader ställer varvet inte ut några containers. Miljöfarligt avfall kan lämnas i miljöboden i för ändamålet uppmärkta kärl.
 7. När båtägare lämnar som medlem på varvet ska all dennes materiel snarast avlägsnas.
 8. Uppläggning av båt på Sättra Varf anses ske enligt Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Detta innebär att varvet har rätt att sälja eller skrota båtar som blir kvar på varvet efter ordinarie sjösättning.

Miljöregler

Se varvets miljöpolicy och miljöregler under rubriken Miljö.

Säkerhetstips mot stölder

 • Märk och ta bort utombordare/drev, motorkåpor och stöldbegärlig utrustning.
 • Installera GPS-kamera med MMS-funktion i båten.
 • Minimera bränslemängden i båten vid torrsättning.
 • Genomför regelbunden tillsyn av egen båt.
 • Grannsamverkan – lär känna dina båtgrannar, ta deras kontaktuppgifter och informera varandra om iakttagelser.
 • Håll ögon och öron öppna och notera misstänkt verksamhet (aktivitet, skärande ljud, konstiga tider, antal personer, bilmärke, färg på bilen och regnummer). Gå gärna över lite större del av området än bara precis vid egen båt.
 • Lås ihop materiel i materialgården och märk materielen permanent. Ta hem delar såsom stöttornas överdelar.
 • Lås båttrailer med godkänd kedja och lås och/eller ta bort kopplingshandsken.
 • Använd godkända kedjor och lås (minst klass 3).
 • Upprätta ett båtkort med båtens väsentliga uppgifter, som kan användas som stöd efter stöld eller åverkan.
 • Kolla med eget försäkringsbolag om tips och krav.
 • Se polisens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/batstold/

Version 4:0 2021-07-01