Ordningsregler

Dessa ordningsregler har tillkommit för att tydliggöra vilka regler som gäller för den som önskar vinterförvara sin båt på Sättra Varf.

Sättra Varfs Intresseförening, SVI, drivs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb. På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn, förvaras vintertid upp till ca 450 båtar. SVI administrerar och genomför upptagning och sjösättning av samtliga båtar med i huvudsak ideella insatser. 

Genom att följa några enkla ordningsregler kommer både du och din båt vara tryggare den tid båten tas upp, sjösätts och ligger på land. Avviker du från reglerna kan det efter beslut i styrelsen bli så illa att du inte bereds någon plats nästa år.

Genom att betala avgiften för vinterförvaring till varvet anses båtägaren ha tagit del av och godkänt varvets ordningsregler och övriga anvisningar.

1. Allmänt

 1. Alla nya medlemmar ska under sin första säsong delta i ett informationsmöte
 2. Den nyckelbricka som medlemmar erhåller och som fungerar till bom och varvshus får endast lånas ut till familjemedlemmar eller annan varvsmedlem.
 3. Den som öppnar grind eller hus ansvarar för att ingen obehörig släpps in och att grind och dörr låses.
 4. Medlem ska årligen delta vid torr- och sjösättning samt genomföra vakttjänst.
 5. För att hålla nere varvets driftkostnader ingår obligatoriskt varvsarbete för alla medlemmar. En tredjedel av medlemmarna ska årligen genomföra detta obligatoriska varvsarbete. Detta innebär att varje medlem ska utföra sin del av det obligatoriska varvsarbetet om 3-5 h vart tredje år.
 6. Anvisningar för det obligatoriska varvsarbetet ges av varvschefen och kan bestå av bemanning av kiosken under torr- och sjösättning, städning av uppställningsytor efter sjösättning, städning av materialgård efter upptagning , utförande av underhållsåtgärder etc.
 7. Alla är skyldiga att följa av varvet utfärdade permanenta och tillfälliga trafik- och parkeringsbestämmelser.
 8. Högsta hastighet för fordon på varvsområdet är 20 km/h.
 9. Parkering av fordon på varvsområdet är endast tillåten för medlemmar i SVI, FBK eller SBS eller deras gäster. Utanför varvshuset är parkering tillåten max 24 timmar.
 10. Övrig parkering på varvsområdet är endast tillåten vid arbete på båten eller då båten används. Under sjösättning och upptagning kan parkering på området ytterligare inskränkas.
 11. Om inte varvschef givit tillstånd om annat ska samtliga båtar, båtsläp, båttrailers, pallningsmaterial och skräp vara borta från uppställningsområdet senast den 31 maj årligen. Om AKUTA problem uppstår, motorhaverier eller andra oförutsedda händelser, så kontakta varvschefen!
 12. Påverkade personer eller personer som annars uppträder störande kan komma att avvisas från varvsområdet.

2.   Innan upptagning

 1. Normalt går det bra att ligga fem timmar mot kajen på boj eller ankare. Vill du ha plats i hamnen en längre tid, anmäl detta i svi.batdata.se under rubriken Hamnplats minst fem dagar innan aktuellt behov eller kontakta Sätra Båtsällskaps hamnkapten i enlighet med information på anslagstavlan utanför varvshuset. OBS. Innan Sätra Båtsällskap torrsatt sina båtar kan inte deras hamnplatser disponeras. Deras torrsättningsdatum framgår av hemsidan http://www.satravarv.se.
 2. Vid SVI finns två mastkranar vilka inte kan tidbokas. Förbered din båt innan du går in till kranen genom att skära ur segel, ta bort sprintar och lossa på vantskruvarna. Ligg inte vid kranen längre tid än vad som behövs för avmastningen.
 3. Eventuell mast ska läggas i mastskjulet med spridare, segel och löpande rigg demonterad. Förstagsprofil kan vara kvar. Mast som inte klätts av riskerar att komma att placeras utanför mastskjulet. Märk masten med varvs-nummer, namn och telefonnummer och kontrollera att du inte lagt din kortare mast på utrymmer avsett för master över 15 meter. Inget annat arbete än på master är tillåtet i mastskjulet. Där får heller inte förvaras annat än mast och bom.

3.   Vid upptagning

 1. Din pallning eller stöttning ska vara anpassad för din båt. En dålig pallning eller stöttning kan leda till att din båt inte ställs av. Se hemsidan under rubriken Uppställning av båtar eller fråga varvspersonalen vad som är lämpligt. Vi rekommenderar i första hand stöttor av Seaquiptyp eller vagga av typ Tyresö. En motorbåt ska ha bockar enligt anvisning på hemsidan. Undvik hemmasnickrade lösningar då de ofta tar lång tid att få på plats.
 2. Anvisningar från personalen ska följas. Personalen har lång erfarenhet av att ta upp de flesta typer av båtar men du måste själv berätta om din båts speciella egenheter, t.ex om den är fram- eller baktung, har utskjutande loggar, propelleraxelns placering etc. Det är du som ansvarar för var vi sätter stöttor och band, så markera gärna var dessa ska vara.
 3. Fäst din tilldelade nummerbricka på båten så att den syns även när båten är täckt. Det är genom nummerbrickan vi kan få tag på dig om något händer din båt.
 4. Fakturan för vinterförvaringen måste vara betald till SVI bankkonto innan din båt kan tas upp. Har du betalt sent, visa kvitto eller var beredd att betala på plats med swish. Obetalda båtar tas inte upp, oavsett skäl.
 5. Din båt måste vara försäkrad, både för skador på din egen och andras båtar. Var beredd på att efter anmodan kunna visa upp försäkringsbeskedet. Varvet har ingen försäkring för hantering av din båt och ersätter normalt sett inte heller din självrisk. Vid en eventuell skada är det alltså din egen försäkring som ska hantera skadan. Du svarar också själv för att skydda båtens fribord mot eventuella skador som kan orsakas av lyftbanden.  
 6. Vid upptagning ska du vara behjälplig till sista båt i ditt avdelade pass om inte varvspersonalen säger något annat.
 7. Sättra Varf ligger inom Sätra naturvårdsområde och är därmed öppet för allmänheten. Trots bevakning nattetid sker det emellanåt stölder av bland annat inventarier, instrument, bränsle, propellrar och drev. Stölderna är mest frekventa strax efter torrsättning och före sjösättning. Töm därför din båt innan eller omedelbart efter upptagningen.

4.   Under vinterförvaringen

 1. Debitering av vinterplatsen beräknas utifrån båtens längd x bredd med tillägg av 0,35 m på vardera sidan. Din stöttning eller täckning får därför inte sticka ut mer än 35 centimeter på sidorna och ingenting framför eller bakom din båt. Önskemål om att bygga ”hus” kring båten skall göras innan båten placeras på stöttningen. Extra debitering utgår.
 2. Du får inte övernatta i båten på land.
 3. Ingen el får vara ansluten när du inte är i närheten av din båt. De flesta bränder på varv startar med kortslutning i elektriskt material. Elkabel ska vara av godkänd typ. Ladda batteriet fullt på hösten så håller det sig till våren. Om inte är det antagligen dags att byta batterier i alla fall.
 4. Slå av huvudströmbrytaren under vintern. Det är ännu ett sätt att undvika brand genom elfel och det minskar risken att batteriet laddar ur.
 5. Du måste gå vakt på din tilldelade vaktdag/vaktdagar, se separat vaktinstruktion. Kan du inte gå den bokade dagen får du försöka byta med någon annan medlem eller hyra in en extravakt från varvets extravakt-lista. Det tillkommer en extra avgift om du uteblir från din vakt, se prislistan. Uteblivande från vakt kan även vara skäl till uteslutning.
 6. Det ska råda god ordning runt din båt under vinterförvaringen.
 7. Meddela varvet om din båt byter ägare under vintern, platsen kan inte överlåtas till en ny ägare utan att denne först ansöker och får eget medlemskap i SVI.
 8. Du får inte utföra sprutmålningsarbete utan varvschefens tillstånd (se varvets miljöregler). Dessa arbeten kan lätt orsaka skador på andras båtar om de inte utförs på rätt sätt. Tänk dig även för vid arbete med slipmaskin eller vinkelslip så att dessa arbeten inte orsakar skador på andras båtar.
 9. I varvets vattenposter finns sjövatten. Vattnet stängs av då det bedöms finnas risk för frysning och sätts på när frysrisken bedöms upphöra. Medtag egna kopplingar och vattenslangar.
 10. Visa hänsyn vid bullriga och dammande arbeten och använd dammsugare vid maskinslipning.
 11. Om du ska utföra ett arbete där brandfaran är det minsta förhöjd, kontrollera med varvschefen innan du börjar. Detta innebär inte att varvet tar på sig ansvaret för det arbete du ska utföra, men vid vissa arbeten vill vi avråda eller flytta din båt till en säkrare plats innan du börjar. Ha alltid brandsläckare i beredskap!
 12. Båtägare är skyldig att regelbundet kontrollera att den egna båten ligger stadigt uppallad och att inte båten eller annan materiel riskerar att skada andra båtar. I segelbåtar med genomgående mast bör det kontrolleras att vatten inte tränger ner genom masthålet. Presenningar får inte göras fast i stöttor då dessa kan komma att flyttas vid hård vind och medföra att båten välter.
 13. Varvet förbehåller sig rätten att vid behov flytta upplagda båtar.
 14. I inhägnaden på ängen förvaras vintertid båtar på trailers och sommartid tomma trailers. För kvarliggande båtar efter 31 maj gäller samma tilläggsavgifter som för övriga båtar på varvet.
 15. Inget annat än båtar och trailers samt täcknings- och pallningsmateriel får förvaras i inhägnaden. Täcknings- och pallningsmateriel ska sommartid läggas upp på trailern och trailern ska alltid vara TYDLIGT märkt med båtens varvs-nummer.

5.   Före och efter sjösättning

 1. Du ska vara på plats den tid du fått dig tilldelad eller avtalat och ha material och båt klara för sjösättning. Vi har en stor organisation på plats för att på bästa sätt ta hand om dig och din båt. Är du inte förberedd eller inte på plats tar det längre tid för alla andra och varvet drabbas av onödiga kostnader.  Kommer du inte på din bokade tid placeras du in på en annan dag med extra kostnad enligt prislistan. Det är din skyldighet att via http://www.satravarv.se och svi.batdata.se hålla reda på vilken dag din båt ska sjösättas även om du inte nåtts av meddelande via mail eller sms eller bokat din tid själv.
 2. Du svarar själv för att skydda båtens fribord mot eventuella skador som kan orsakas av lyftbanden. Varvet har ingen försäkring för hantering av din båt och ersätter normalt sett inte heller din självrisk.
 3. Du måste städa efter dig på den plats där din båt stått på vintern. Varvet har ingen personal som städar efter dig och måste varvet ändå ombesörja städning kommer denna kostnad att debiteras dig enligt prislista.
 4. Skräp får du själv lämna till återvinning. På rund av de höga kostnaderna har varvet ingen container för skräp. Miljöfarligt avfall kan lämnas i miljöboden.
 5. Stöttning och pallningsmaterial kan förvaras i materialgården om det är märkt med varvsnummer, namn och telefonnummer. Kvarlämnat material på varvsområdet eller omärkt material i materialgården kommer att avlägsnas.
 6. Normalt går det bra att efter sjösättning ligga max fem timmar mot kajen på boj eller ankare. Vill du ha plats i hamnen en längre tid, anmäl detta i svi.batdata.se under rubriken Hamnplats minst fem dagar innan aktuellt behov eller kontakta Sätra Båtsällskaps hamnkapten i enlighet med information på anslagstavlan utanför varvshuset. OBS. När Sätra Båtsällskap sjösatt sina båtar kan inte deras hamnplatser disponeras. Deras sjösättningsdatum framgår av hemsidan http://www.satravarv.se.
 7. Det är enligt varvets avtal med Stockholms stad inte tillåtet att ha båten kvar på land efter 31/5. Båtar som av olika anledningar blir kvar på land efter 31/5 debiteras enligt prislista. Haverier och andra oförutsedda saker kan alltid ske, kontakta varvschefen om du inte kan sjösätta på bokad sjösättningsdag.
 8. Uppläggning av båt på Sättra Varf anses ske enligt Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Detta innebär att varvet har rätt att sälja båtar som blir kvar på varvet efter ordinarie sjösättning.

Miljöregler

Se varvets miljöpolicy och miljöregler under rubriken Miljö.

Tips för att försvåra eller undvika stölder

 • Märk eller ta bort hela utombordaren, alternativt motorkåpa, propeller och växelhus/drev
 • Demontera plottrar, radar, ekolod, radio och annan stöldbegärlig utrustning i eller på båtarna.
 • Installera egen GPS-kamera i båten med MMS-funktion för larm till båtägaren.
 • Genomför regelbunden (veckovis) tillsyn av egen båt.
 • Grannsamverkan – lär känna dina båtgrannar, ta deras kontaktuppgifter och rapportera varandra om misstänkta iakttagelser.
 • Lås ihop materiel i materielgården och märk materielen permanent. Ta hem delar såsom stöttornas överdelar.
 • Lås båttrailer med godkänd kedja och lås (minst klass 3) och/eller ta bort kopplingshandsken.
 • Upprätta ett båtkort med båtens väsentliga uppgifter för att ha till hands om båten utsätts för stöld eller åverkan.
 • Kolla med eget försäkringsbolag om tips och krav.
 • Se polisens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/batstold/

Version 3:0 2020-07-04

Ordningsregler som PDF fil