Om SVI

Övergripande skyldigheter och rättigheter

Sättra Varfs Intresseförening arrenderar varvsområdet av Stockholms Stads Idrottsförvaltning på årsbasis för uppläggning av fritidsbåtar.

Varvet (arrendatorn) har enligt arrendeavtalet med Stockholms Stad skyldighet att:

 • inte begränsa allmänhetens tillträde till området, förutom för biltrafik
 • uppmärksamma och förebygga olycksfallsrisker
 • tillse att medlemmarna följer gällande lagar
 • inget miljöfarligt avfall hamnar på marken eller i vattnet
 • området hålls städat och vårdat
 • inneha erforderliga tillstånd för sin verksamhet
 • inte använda området till annat än vad arrendeavtalet avser
 • inte bedriva kommersiell verksamhet inom området
 • sjösättningsbrygga och kaj enbart används för temporär tilläggning i direkt anslutning till torr- och sjösättning, av- och påmastning sant vid lastning och lossning av båt
 • verka för enhetlig pallning mm

Varvet har rätt att:

 • reglera fordonstrafik och parkering
 • reglera vilken typ av uppställningsutrustning som får användas
 • tillse att medlemmarna följer lagar avseende miljö och att området hålls städat och vårdat
 • tillse att området inte används till annat än vad arrendeavtalet avser, bland annat att inte kommersiell verksamhet bedrivs
 • tillse att sjösättningsbryggan och kajen enbart används för temporär tilläggning i direkt anslutning till torr- och sjösättning, av- och påmastning sant vid lastning och lossning av båt

Ideell förening

Sättra Varfs Intresseföreing (SVI) är en ideell intresseförening som drivs till lika delar av båtklubbarna Sätra Båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens båtklubb (FBK). Nuvarande verksamhet har fortgått på samma plats sedan mitten av 1960-talet medan fartygsvarv har funnits på området sedan flera hundra år.

På varvet, som ligger i anslutning till SBS hamn, förvaras vintertid 450-500 båtar. Förutom klubbåtar från SBS och FBK kommer en stor del av båtarna från andra båtklubbar eller är utan båtklubbstillhörighet. Dessa båtar kallas för ”SVI-båtar.”

Sjösättning och upptagning äger rum under några hektiska helger på våren och hösten. Då SVI endast arrenderar området under del av året är det viktigt att båtarna tas upp och sjösätts på avsedd tid.

SVI är ingen marina som drivs i vinstintresse. Vid en marina beslutar marina-ägaren om båtägaren får en båtplats, båtägaren kan boka en exakt tid då båten lämnas till marinan för torrsättning respektive hämtas efter sjösättning. Båtägaren behöver inte gå vakt eller hjälpa till med andra sysslor på varvet. Det går också mot särskild avgift beställa för olika typer av service. Avgifterna för att ligga på en marina blir relativt höga,

Alla SVI intäkter kommer från medlemmarnas avgifter. SVI är som ideell förening inte vinstdrivande och försöker i stället hålla så låga avgifter som möjligt för sina medlemmar. SVI är öppen för alla sökande i mån av båtplats, under förutsättning att båtägaren följer föreningens stadgar och andra bestämmelser och att inga andra särskilda skäl talar emot ett medlemskap.  SVI administrerar upptagning och sjösättning med i huvudsak ideella insatser och det går därmed inte att ställa samma krav på service som på en kommersiell marina. För att kunna minimera varvets kostnader måste alla båtägare varje säsong (1 juli -30 juni) hjälpa till genom arbetsplikt i tre former: 1. medhjälp vid torr- och sjösättning av egen och andra båtägares båtar inom samma torr- eller sjösättningspass, 2. att gå nattvakt minst en gång samt 3. s.k obligatoriskt varvsarbete (kioskbiträde städning av varvsytor mm).

På hemsidan hittar du information om hur och när du kan sjösätta och ta upp din båt och hur du bokar denna, bokning av vakttjänstgöring samt vem du kan kontakta om du har frågor.