Uppställning av båtar

Markytan på Sätra Varv och principer för uppställning

Varvet har i avtalet med Stockholms Stad ansvar för säkerheten för egen personal, båtägare och för tredje man. Det är därför väsentligt att hanteringen av båtarna och vinteruppställningen är säker.

Stora delar av varvets uppställningsyta lutar i minst två riktningar, dels i Ö-V riktning ner mot Mälaren och dels i N-S riktning. Då varvet inte har fasta uppställningsplatser så placeras båtarna utifrån den ordning de tas upp. Platsen som båten hamnar på varierar därför från säsong till säsong. Detta innebär att upplagsmaterielen måste vara så flexibel att den kan användas tidseffektivt och säkert, oavsett var båten kommer att placeras. Varvets personal avgör om upplagsmaterielen är tillräckligt tidseffektiv och säker och kan om så inte bedöms vara fallet förbjuda materielen och i värsta fall vägra upptagning.

Materielen ska vara justerbar i alla ledder och inför lyft och nedsänkning av båten vara uppsmord. Båtägaren ska själv hålla med verktyg.

Upplagsmaterielen måste städas bort efter varje sjösättning och tas fram till rätt plats inför varje upptagning vilket utförs av båtägaren själv.

Pallningsvirke

Grundprincipen för uppställning av en båt är att kölen ska vila på en robust kölpallning av trävirke som i princip klarar båtens hela tyngd. Pallningen bör för att ge bra tryckfördelning mot marken bestå av minst två upplag men får för segelbåtar gärna vara utbredd under hela kölen. Båten mår bäst av om man undviker för stora punktlaster från stöttorna.

Eftersom markytan lutar kan behovet av pallningsvirke variera från plats till plats. Det är därför väsentligt att alla båtägare medför tillräcklig mängd pallningsvirke i olika dimensioner (lämpligen 45 mm, 22 mm och någon tunnare dimension).

Varvschefen tar beslut om stöttningsmaterial är underkänd:

  • Godkänd för vidare användning
  • Dispens en säsong (brister upptäcks vid torrsättning)
  • Utdömd (om detta upptäcks vid torrsättning sjösätts båten igen varvid en extra avgift för ny torrsättning kommer att utgå)

Uppställningstider och oacceptabel pallning

Tiden från det att båten hänger över uppställningsplatsen tills den kan släppas från lyftbanden på den färdigpallade båten beräknas till ca 10 min. Om avställningen tar längre tid p.g.a. att bockar, vaggor eller stöttor inte är lätt hanterbara, kompletta eller i god kondition eller att justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande inte är väl smorda, pallning inte hittas eller inte är anpassad till båten, kan en extra avgift per påbörjad 10 min period debiteras enligt prislista.

Motsvarande extra avgift kan debiteras om båten inte kommer rätt i pallningen beroende på pallningens, vaggans eller stöttornas beskaffenhet och därför måste justeras.

Om SVI personal finner att den av båtägaren levererade pallningen inte kan godtas förbehåller vi oss rätten att hyra ut lämplig pallning enligt vår prislista, alternativt inte torrsätta båten eller sjösätta den igen. Extra avgift för ny torrsättning kommer då att utgå.

Uppmärkning av båt

Båtar och trailers ska alltid vara uppmärkta med varvs-nummer som kan avläsas även när båten/trailern är täckt med presenning.

Bilder……

Vatten och el

Vatten (sjövatten) och el finns utdraget till ett flertal platser på området. Beroende på var båten hamnar kan det finnas behov av upp till 75 m vattenslang och 50 m elkabel.

Avspolning av båtar efter torrsättning sker på båtens uppställningsplats. Avspolning får endast ske om båten har biocidfri bottenfärg. Båtägaren måste själv hålla med vattenslangar, slangkopplingar, spolaggregat etc.