Avfallshanteringsplan för Sättra Varfs Intresseförening

Beslutad av SVI Styrelse 2022-06-14.

Bakgrund

Denna avfallshanteringsplan gäller för Sättra Varfs Intresseförening, Sätravarvsvägen 51, 127 30 Skärholmen, med organisationsnummer 802453-6610. Den innehåller information som krävs enligt SJÖFS 2001:13. Planen utgör bilaga 5 till ”Miljöbestämmelser för Sättra Varfs intresseförening (SVI), Sätra Båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK)” daterad 2020-03-01 och uppdaterad 2022-06-14.

Varvsområdet med byggnader arrenderas av Stockholms Stads Idrottsförvaltning. Varvet arrenderar inget vattenområde men lånar tillfälliga torr- och sjösättningsplatser av Sätra Båtsällskap (SBS).

SVI hade 2021-12-31 ca 450 medlemmar med lika många båtar på land.

Ansvar och skyldigheter

Varje båtägare/medlem har ett personligt ansvar att följa varvets regler inkl miljöbestämmelser, kommunala föreskrifter och nationella regelverk. Bryter båtägaren/medlemmen mot dessa regelverk så ansvarar båtägaren för eventuella konsekvenser.

På varvets markområde liksom i SBS hamn är det förbjudet att hälla ut färgrester, olja, lösningsmedel, förorenat slagvatten, latrinavfall eller annat som skadar miljön.

Varje medlem som hanterar miljöfarliga kemikalier är skyldig att ta hand om dessa på lämpligt och tillåtet sätt.  

Båtägare/medlemmar i SVI ansvarar själva för att bortföra sitt hushållsavfall från varvsområdet. I varvshuset finns sopkärl som under uppläggningssäsongen töms av varvschefen. Soporna kommer från nattvakter och medlemmar som arbetar med sina båtar.

Varvets styrelse med miljöombud är ansvarig för att utarbeta och tillse att avfallshanteringsplanen efterlevs. Eventuella frågor kan ställas till satravarv@hotmail.com

Delgivning till varvets medlemmar

Medlemmarna underrättas om aktuell avfallshanteringsplan genom årliga informationsbrev och publicering på varvets hemsida www.satravarv.se under rubriken Miljö.

Båtbottenfärger

All båtbottenfärg som innehåller TBT är sedan 1990-talet förbjuden. Likaså är båtbottenfärg som överstiger 1000 microgram koppar/cm2 förbjuden i Mälaren och andra insjövatten. Om en medlems båt är målad med biocidfärg ska den mätas och vid behov saneras.

Om kemikaliers och bekämpningsmedels skadeverkan finns att läsa i miljöpolicyn.

Underhållsarbete

Underhållsarbete av båtbottenfärger är på varvsområdet endast tillåten genom skrapning.

Åtgärder vid olyckor och tillbud

Vid utsläpp av oljor eller andra föroreningar i Mälaren eller på land skall den som upptäcker utsläppet genast kontakta SOS Alarm via nödnummer 112. Vid utsläpp i Mälaren ring också Stockholm Vatten, dagtid 08 – 522 120 00, kvällar/helger SOS Alarm 08 – 454 25 70. Kontakta även varvschef, annan styrelsemedlem för SVI eller SBS hamnkapten.

I väntan på instruktioner från ansvarig myndighet görs det som är möjligt för att förebygga ytterligare skada t.ex. placera ut länsar och absorbenter (finns i mastförrådet och traktorgaraget).

Förorenat slagvatten

Förorenat slagvatten, d.v.s olje-, glykol eller drivmedelblandat vatten i kölsvinet, är miljöfarligt och ska omhändertas. Uppsugning med absorptionsdukar rekommenderas.

Båttvätt

Rengöring av båtdäck och ovansida ska utföras utan kemikalier, dvs. inte ens diskmedel får användas eftersom naturen inte kan bryta ner dessa föreningar. Ska båtdäck rengöras räcker det med varmt vatten och eventuellt lite miljövänlig såpa.

Båtars toalettavfall och tömning

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. SVI har ingen tömningsstation för toalettavfall men i anslutning till varvet finns en station på kajen vilken ägs av Stockholms Stad med daglig drift av SBS.

Var slängs avfallet

Avfallshanteringsplanen omfattar varvsområdet, miljöstationen och varvshuset.

AvfallstypSlängs i
Hushållssopor från varvshusetSoptunna i varvshuset som vid behov töms av varvschef
Sopor från städdagarSamlas i beställda containrar och transporteras till återvinning
Privata hushållssopor, förpackningar, glas och metall, elavfall från båtarMedförs av medlem hem eller till återvinningsstation
Toalettavfall från båtarTöms i Stockholms Stads sugtömningsstation i anslutning till varvet
SpilloljorMedförs av medlem till SVI miljöstation och hälls i därför uppmärkt kärl
Oljetrasor och absorbenterMedförs av medlem till SVI miljöstation och läggs i därför uppmärkt kärl
GlykolMedförs av medlem till SVI miljöstation och hälls i därför uppmärkt kärl
LösningsmedelMedförs av medlem till SVI miljöstation och hälls i därför uppmärkt kärl
Olje- och bränslefilterMedförs av medlem till SVI miljöstation och läggs i därför uppmärkt kärl
Förorenat slagvattenMedförs av medlem till SVI miljöstation och hälls i därför uppmärkt kärl
BåtbatterierLämnas av medlem till batteribox vid SVI miljöstation
Tomma färgburkar och färgrester, inkl rester från skrapningMedförs av medlem till återvinningsstation
Täckningsvirke, pallningsvirke och gamla presenningarMedförs av medlem till återvinningsstation

Karta över varvsområdet

Miljöstationen

Miljöstationen är byggnaden märkt med X.