Miljöbestämmelser

Sättra Varfs Intresseförening, Sätra båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb har fr.o.m 2016 gemensamma miljöbestämmelser med miljöpolicy, miljöregler och miljöplan.

Miljöpolicy

SVI, SBS och FBK vill aktivt bidra till en god miljö och främja ett hållbart båtliv. Som medlemmar och båtägare tar vi ansvar för miljön när vi är på sjön, när vi går i land på öar och skär, och när vi vistas inom klubbområdet.

 • Alla medlemmar är skyldiga att följa de lagar och lokala miljöregler som gäller liksom klubbarnas ordningsregler och stadgar. Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön.
 • Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar för att minimera användandet av miljöfarliga produkter och att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande.
 • Vi sanerar våra båtar från giftfärger.

Ansvar för att informera, styra och underlätta efterlevnad av miljöpolicyn ligger på SBS, FBK och SVI styrelser. Samtliga medlemmar ansvarar för sina egna aktiviteter kopplat till miljöpolicyn.  

Miljöpolicyn antagen av årsmöten i SBS, FBK och SVI i februari-mars 2020, reviderad 2021-02-14.

Miljöregler och åtgärder vid tillbud

Medlem som bryter mot miljöreglerna kan komma att uteslutas.

Reglerna anges utan prioritetsordning.

 1. Tillfällig hamnplats i samband med sjö- eller torrsättning kan medges för max tre dygn.
 2. För medlemmar i SBS och FBK måste båtägare innan sjösättning 2021 intyga att deras båtar är biocidfria avseende bottenfärger, annars torrsätts inte båten vid SVI och kan inte heller inneha båtplats i SBS eller FBK. Som stöd för intyg kan mätning (endast för plastbåtar), sanering eller kunskap om båtens historia nyttjas.
 3. SVI-båtar som har hemmahamn utanför Mälaren med icke godkänt bottenfärg kan fortsättningsvis torrsättas vid SVI men måste förhålla sig till varvets övriga miljöregler.
 4. Målning av båtar på varvet får endast ske med för Mälaren godkända båtbottenfärger, oavsett var båten har sin huvudsakliga hemmahamn.
 5. Målning med s.k. spärrfärger är inte tillåten (se Stockholms stads miljöförvaltnings rekommendationer).
 6. Vid tvätt av skrov, däck och andra ytor skall i första hand endast rent vatten användas, i andra hand vatten med biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel.
 7. Om båten inte är biocidfri får den inte spolas av med vatten.
 8. Sanering av båtbottenfärger på varvet är tillåten genom skrapning av båtägarens själv eller genom av SVI organiserad blästring. Av SVI utfärdade skyddsregler gäller för båda metoderna. Tänk på att vid all typ av saneringsarbeten och underhåll ska mark och omgivning skyddas. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida samt sidor och eventuellt tak täckas vid underhållsarbeten och saneringsarbeten där risk för spill/läckage förekommer. Det uppkomna avfallet deponeras som farligt avfall, i första hand av båtägaren vid en kommunal återvinningscentral och i andra hand, om så finnes i en för ändamålet framställd container.
 9. Slipning för sanering av båtbottenfärg är inte tillåten. Vid övrig slipning med maskin skall fungerande uppsamlingspåse eller till slipmaskinen ansluten dammsugare användas. Person som utför underhållsarbete kan utsättas för mycket giftiga kemikalier genom inandning, vidröring, mun, ögon och dylikt. Dessa personer bör använda relevant personligt skydd såsom munskydd typ halvmask med ändamålsenligt filter, skyddsglasögon och heltäckande skyddskläder. Skyddet skall anpassas till de gifter man utsätts för. För val av lämplig skyddsutrustning se färgförpackningens eller bipacksedelns skyddsföreskrifter. Information om andningsskydd finns på http://www.andningsskydd.nu.
 10. Miljövänlig glykol skall användas vid genomspolning av inombordares öppna kylsystem. Ingen glykol får spillas på marken eller i sjön. Glykol som använts för att spola genom motorns kylkanaler bör återanvändas. För tvåtaktsmotorer rekommenderas miljöanpassade oljor.
 11. Oljor och glykol får inte tömmas på marken eller i vattnet utan deponeras i SVI miljöstation.
 12. Farligt avfall får inte tömmas på marken eller i vattnet utan deponeras av båtägaren i kommunal återvinningscentral.
 13. Båtägare vid SVI, FBK eller SBS är ansvarig för att följa ovanstående regler och skyldig att på begäran rapportera:
  1. huvudsaklig förtöjningsplats
  2. material på båtskrovet
  3. år för första bottenmålning (oftast tillverkningsår)
  4. vilka typer av bottenfärger som båten har målats med
  5. planerad eller genomförd bottensanering
  6. resultat av genomförd mätning av båtbottenfärg

Åtgärder vid tillbud

Vid utsläpp av oljor eller andra föroreningar i vatten eller på land skall den som upptäcker utsläppet genast kontakta SOS Alarm via nödnummer 112. Vid utsläpp i Mälaren ring också Stockholm Vatten, dagtid 08 – 522 120 00, kvällar/helger SOS Alarm 08 – 454 25 70. Vid tillbud på SVI område kontakta också SVI:s varvschef (08-97 63 01), alternativt ordförande (se http://www.satravarv.se). Vid tillbud i SBS eller FBKs hamnar kontakta SBS eller FBS hamnchefer eller respektive ordföranden (se http://www.fbk-bat.se respektive http://www.satrabat.se).

I väntan på instruktioner från ansvarig myndighet görs det som är möjligt för att förebygga ytterligare skada t.ex. placera ut länsar och absorbenter (finns i mastskjulet på SVI och i förrådet på FBK). Absorbenter för användning vid tillbud på land finns i SVI garage.

Miljöplan

Båtklubbar och varv ska med aktiviteter i miljöplanen underlätta för båtägarna att följa miljöpolicyn och miljöreglerna.

MÅL 2021 – 2022: SBS och FBK är biocidfria båtklubbar. Alla båtägare har intygat att deras båtar är biocidfria avseende bottenfärger. Antalet SVI-båtar med biocidfärger har minskat.

 Aktiviteter:

 Informera om hur båtägare kan minimera sin miljöpåverkan. Detta sker samordnat på båtklubbarnas och varvets hemsidor samt via ordinarie medlemsmöten. Vid behov via övriga kanaler såsom ex mail, sms, nyhetsbrev (SVI, SBS, FBK).

 • Informera om de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall, t.ex. via hemsidorna (SVI, SBS, FBK).
 • Granska miljöpolicyn och uppdatera vid behov.
 • Under året genomföra egenkontroller baserat på SBU:s checklista och på den ansvarsfördelning som överenskommits (SVI, SBS, FBK).

MÅL 2023: SVI är ett varv fritt från biocidfärger.

Här kan du läsa hela Miljöpolicy för SVI