Miljöbestämmelser för Sättra Varfs intresseförening (SVI), Sätra Båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK)

Miljöpolicy

SVI, SBS och FBK vill aktivt bidra till en god miljö och främja ett hållbart båtliv. Som medlemmar och båtägare tar vi ansvar för miljön när vi är på sjön, när vi går i land på öar och skär, och när vi vistas inom klubbområdena.

 • Alla medlemmar är skyldiga att följa de lagar och lokala miljöregler som gäller liksom klubbarnas ordningsregler och stadgar. Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön.
 • Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar för att minimera användandet av miljöfarliga produkter och att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande.
 • Våra båtbottnar är målade med bottenfärger som är godkända för Mälaren.

Ansvar för att informera, styra och underlätta efterlevnad av miljöpolicyn ligger på SBS, FBK och SVI styrelser. Samtliga medlemmar ansvarar för sina egna aktiviteter kopplade till miljöpolicyn.

Berörda klubbar/föreningar/organisationer

Båtklubbarna Sätra Båtsällskap (orgnr 802004-5087) och Fiskarfjärdens Båtklubb (orgnr 802448-3680), driver varvsverksamheten vid Sättra Varfs Intresseförening (orgnr 802453-6610).

Fiskarfjärdens Båtklubb har ca 230 båtar och Sätra Båtsällskap ca 165 båtar.

På varvet, i anslutning till SBS hamn, förvaras vintertid ca 450 båtar. SVI arrenderar området av Stockholms Stads Idrottsförvaltning och administrerar upptagningen, vinterförvaringen och sjösättningen. Verksamheten har bedrivits här sedan mitten av 1960-talet medan båtvarv funnits på platsen i flera hundra år.

Förutom från SBS och FBK kommer en stor del av båtarna från andra båtklubbar. Båtar som inte är med i SBS och FBK kallas ”SVI-båtar.”

SVI, SBS och FBK har sedan 2018 haft en gemensam Miljöpolicy och Miljöplan men med separata avfallshanteringsplaner. Revideringar ska enligt det ursprungliga årsmötesbeslutet antas på SBS och FBK årsmöten.

Revidering antagen av årsmöten i SBS, FBK och SVI i februari-mars 2020, uppdaterad 2023-01-12

SVI, SBS och FBK Miljöregler inklusive rutiner vid tillbud

Medlem som bryter mot miljöreglerna kan komma att uteslutas.

Reglerna anges utan prioritetsordning.

 1. Tillfällig hamnplats i samband med sjö- eller torrsättning ska minimeras och kan medges för max sju dygn.
 2. Medlemmar i SBS och FBK har rena båtbottnar, det vill säga att halterna av biocidfärger understiger Stockholms stads rådgivande referensvärden. Detta intygas av båtägaren genom en egenförsäkran. Som stöd för intyg kan mätning, sanering eller kunskap om båtens historia nyttjas. Utan intyg kommer inte båten att beredas hamnplats i FBK eller SBS.
 3. SVI-båtar som har hemmahamn utanför Mälaren med icke godkänd bottenfärg kan fortsättningsvis torrsättas vid SVI men måste förhålla sig till varvets övriga miljöregler.
 4. Målning av båtar på varvet får endast ske med för Mälaren godkända båtbottenfärger, oavsett var båten har sin huvudsakliga hemmahamn.
 5. Vid all målning ska marken under båten täckas med presenning.
 6. Målning med s.k. spärrfärger är inte tillåten (se Stockholms stads miljöförvaltnings rekommendationer).
 7. Vid tvätt av skrov, däck och andra ytor skall i första hand endast rent vatten användas, i andra hand vatten med biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel.
 8. SVI-båtar som inte är biocidfria får inte spolas av med vatten.
 9. Sanering av båtbottenfärger på varvet är tillåten genom skrapning. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska marken under båten täckas med presenning. Om risk för spill/läckage till luft förekommer kan även båtens sidor behöva täckas. Det uppkomna avfallet klassas som farligt avfall och medförs av båtägaren till en återvinningscentral. Följ Transportstyrelsens rekommendationer om hur man sanerar fritidsbåtsskrov från farliga ämnen.
 10. Slipning för sanering av båtbottenfärg är inte tillåten. Vid övrig slipning med maskin skall en till slipmaskinen ansluten godkänd dammuppsamlare användas. Person som utför underhållsarbete kan utsättas för mycket giftiga kemikalier genom inandning, vidröring av mun, ögon och dylikt och bör därför använda relevant personligt skydd såsom munskydd typ halvmask med ändamålsenligt filter, skyddsglasögon och heltäckande skyddskläder. Skyddet skall anpassas till de gifter man utsätts för. För val av lämplig skyddsutrustning se färgförpackningens eller bipacksedelns skyddsföreskrifter. Information om andningsskydd finns på http://www.andningsskydd.nu.
 11. Vid genomspolning av inombordares öppna kylsystem ska miljövänlig glykol användas. Glykolen bör återanvändas. Ingen glykol får spillas på marken eller i sjön.
 12. För tvåtaktsmotorer rekommenderas miljöanpassade oljor.
 13. Oljor, bränsle, lösningsmedel och glykol får inte tömmas på marken eller i vattnet utan deponeras i SVI miljöstation.
 14. Slagvatten, d.v.s. vatten i kölsvinet som innehåller olja, bränsle eller glykol får inte släppas ut varken i sjön eller på land. Slagvatten ska tas om hand som miljöfarligt avfall och tömmas i avsett kärl i SVI miljöstation eller på återvinningsstation. Båtar med risk för att olja hamnar i kölsvinet bör ha en oljeabsorbent i kölsvinet.
 15. Färger och annat farligt avfall får inte tömmas på marken eller i vattnet utan deponeras av båtägaren i kommunal återvinningscentral.
 16. Båtägare vid SVI, FBK eller SBS är ansvarig för att följa ovanstående regler och skyldig att på begäran rapportera:
  • huvudsaklig förtöjningsplats
  • material på båtskrovet
  • år för första bottenmålning (oftast tillverkningsår)
  • om båten är målad med biocidfärg och i så fall vilken
  • planerad eller genomförd bottensanering
  • resultat av genomförd mätning av båtbottenfärg

Åtgärder vid tillbud

Vid utsläpp av oljor eller andra föroreningar i vatten eller på land skall den som upptäcker utsläppet genast kontakta SOS Alarm via nödnummer 112. Vid utsläpp i Mälaren ring också Stockholm Vatten, dagtid 08 – 522 120 00, kvällar/helger SOS Alarm 08 – 454 25 70. Vid tillbud på SVI område kontakta också SVI:s varvschef, alternativt ordförande (se http://www.satravarv.se). Vid tillbud i SBS eller FBKs hamnar kontakta SBS eller FBS hamnchefer eller respektive ordföranden (se http://www.satrabat.se respektive http://www.fbk-bat.se).

I väntan på instruktioner från ansvarig myndighet görs det som är möjligt för att förebygga ytterligare skada t.ex. placera ut länsar i vattnet (finns i mastskjulet på SVI och i förråd på FBK). Absorbenter för användning vid spill på land (Absol) eller i båtar (absorptionsdukar) finns i SVI garage (kontakta varvschef).

Förorenad Absol samlas upp och transporteras av båtägaren till återvinningsstation.

Förorenade länsar och absorptionsdukar transporteras av båtägaren till SVI miljöstation eller direkt till återvinningsstation.

Miljöplan

Båtklubbar och varv ska med aktiviteter i miljöplanen underlätta för båtägarna att följa miljöpolicyn och miljöreglerna.

MÅL 2023-2024: Att det totala antalet båtar med biocidfärger på SVI har minskat.

Aktiviteter

Informera om hur båtägare kan minimera sin miljöpåverkan. Detta sker samordnat på båtklubbarnas och varvets hemsidor samt via ordinarie medlemsmöten. Vid behov via övriga kanaler såsom ex mail, sms, nyhetsbrev (SVI, SBS, FBK).

 • Informera om hur båtägare kan minimera sin miljöpåverkan. Detta sker samordnat på båtklubbarnas och varvets hemsidor samt via ordinarie medlemsmöten. Vid behov via övriga kanaler såsom ex e-post, sms, nyhetsbrev.
 • Informera om de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid båtunderhållsarbeten, vid båtdrift (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Följa utvecklingen inom miljöområdet, genom att bl.a. delta i miljökonferenser arrangerade av SMBF och SBU.
 • Granska miljöpolicyn och uppdatera vid behov.
 • Under året genomföra egenkontroller baserat på SBU:s checklista och på den ansvarsfördelning som överenskommits (SVI, SBS, FBK).

Här kan du läsa hela Miljöpolicy för SVI