Är din båt giftfri?

Erbjudande om mätning av giftfärger på båtbottnar på Sätra Varv

Efter 2020 ska båtar som har hemmahamn i Mälaren vara giftfria, det vill säga sanerade från så kallade biocidfärger. Du som är båtägare behöver därför känna till om din båt har målats med giftfärger som är skadliga för miljö och människor. Den 1 november erbjuder Sätra Varvs intresseförening, Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb en samordnad mätning av giftfärger på båtbottnar. Kostnaden för mätningen är 500 kronor per båt, och betalas av båtägaren.

När: mätningen genomförs på eftermiddagen fredag 1 november på båtar som tagits upp på Sätra varv. Om du inte kan närvara själv vid mätningen behöver du se till att din båts SVI-nummer är väl synligt.

Kostnad: under förutsättning att 30 båtar anmäler sig blir kostnaden 500 kronor per båt. Om antalet blir färre får du som anmäler dig ställning till medverkan efter ny prisuppgift. Maxpris är 1000 kr/båt.

Anmälan: senast den 28 oktober via den här länken: https://simplesignup.se/private_event/157373/42924456d0

Anmälan blir giltig först när du betalat kostnaden. I anmälan ska du ange båttyp, byggår, byggmaterial (plast, trä, aluminium), SVI-nummer samt var på varvet båten har placerats samt ägare om det är fler än du.

Betalning: 500 kr/båt, senast den 28 oktober till Sätra Varvs Intresseförening PG 85 49 51-1.

Mer information: miljöansvarig SVI och Fiskarfjärdens båtklubb, Leo Ängeslevä, 073-32 12 099, artificiellproduktion@gmail.com. Miljöansvarig Sätra Båtsällskap: Ulrika Nylén, 073 623 48 43, ulrika.nylen@outlook.com.

Vanliga frågor och svar:

Varför mäta giftfärger?
Gifter har traditionellt tillsatts till bottenfärger för att förhindra påväxt på båten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har som målsättning att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Det innebär att Sätra varv, SBS och Fiskarfjärden inte kan sjösätta eller torrlägga båtar med giftfärger efter 2020.

Hur påverkas miljön av giftfärger?
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Detta innebär inte bara en påverkan på Mälarens vatten – som är Stockholms dricksvattentäkt – utan även på känslig skärgårdsmiljö samt marken i anslutning till uppläggningsplatser.

Hur går mätningen till?
Mätningen genomförs av företaget Happy Boat som med hjälp av XRF-metoden (röntgenflourescensteknik) mäter mängden farliga metaller på båtskrov. Svaret anges som mängden metaller (koppar, zink och tenn) per kvadratcentimeter. Alla färglager på båten mäts, alltså även gamla färglager som kan innehålla farliga tennföreningar som TBT. Metoden ger en indikation på om båten har målats med giftfärger, och är den metod som Stockholms stads miljöförvaltning använder. Läs mer om metoden: http://www.happyboat.se/

När får jag svar?
Mätningen tar endast ca 5 minuter per båt. Du kan direkt få ett preliminärt svar på hur det ser ut på båten. Efter mätningen tillkommer analys av mätdata i datorn för att säkerställa tillförlitligheten av mätdata. Efter mätningen får du en rapport med ett mätprotokoll med samtliga mätdata och även medelvärden för de olika metallerna.

Vilka värden gäller i Mälaren?
Läs mer om Stockholms stads tips och råd om båtbottenfärger. https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/. Se även https://satravarv.se/miljopolicy.

Arbetsplikt

”Utöver att hjälpa till med sjö- och torrsättning av egen båt och andra medlemmars båtar inom tilldelat sjö-/torrsättningspass ingår även arbetsplikt i form av nattvakttjänstgöring varje säsong och obligatoriskt varvsarbete om 3-5 h vart tredje år. För att få ett lämpligt antal personer och för att underlätta SVI administration ianspråktas ca en tredjedel av SVI medlemmar årligen för det obligatoriska varvsarbetet.”

Obligatoriet gäller ett arbetspass per medlem och säsong och för säsongen juli 2019 – juni 2020 gäller det medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H. De uppgifter som ska utföras är:

  • Röjning av ogräs före upptagning 2019; 21/9
  • Kioskarbete under höstens båtupptagningar 2019; 28-29/9, 5-6/10, 12-13/10 samt 19-20/10
  • Städning av materielgård efter upptagning 2019; 9 nov
  • Kioskarbete under vårens sjösättningar 2020; prel 25-26/4, 2-3/5, 9-10/5 samt 23-24/5
  • Avstädning 1 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 23 maj
  • Avstädning 2 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 13 juni

För medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H görs anmälan till arbetspassen på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, underrubrik Varvsarbete

Aktuellt inför upptagning 2019. Bokningen öppnar den 2/9

Biltrafik och parkering

Biltrafik och parkerade bilar är ett ständigt återkommande irritationsmoment, både för varvspersonal och bil-/båtägare. Det finns varv som helt förbjuder biltrafik under sjösättnings- och upptagningsdagar.

Tänk därför på hur ni parkerar, helst utanför bommen. Går inte detta så måste bilarna stå ur vägen för upptagningsvagnarna.

Trafikbestämmelser som varvet utfärdar och de trafikskyltar som ställs ut skall följas. Alla ska ha sitt mobilnummer väl synligt innanför bilens framruta.

Pallningsmateriel

Se till så att ni har erforderlig godkänd stöttnings- och pallningsmateriel. Smörj upp vaggor och medför verktyg så att arbetet underlättas vid nedsänkning av båten.

Hyrstöttor hämtas i garaget och ska markeras på lista av varvschen.

Skräp

Inga containrar kommer att ställas ut, förutom för blästeravfall. Detta innebär att allt annat avfall ska bortföras av båtägaren. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, zinkanoder, glykol kan lämnas i miljöstationen och batterier i/vid blå/gula batterilådan. OBS, inga vanliga sopor i miljöstationen.

Arbetsplikt

Alla medlemmar, förutom de som av ålder eller sjukdom har undantagits av styrelsen, har varje säsong arbetsplikt i form av nattvakt samt hjälp under hela sitt sjösättnings- och upptagningspass. Därutöver har en tredjedel av medlemmarna vart tredje år arbetsplikt i form av städuppgifter, kioskhjälp samt övrigt som varvschefen kallar till. Under säsongen 2019-20 gäller detta alla medlemmar med efternamn från A till H.

Förtöjning av båtar inför upptagning

Båtar får ligga max ett dygn mot kaj inför upptagningen (om det är torrsättnings dagen efter senast till 08:00) om inte annan överenskommelse gjort med varvschefen eller SBS Hamnkapten. Märk båten med SVI-nr och telefonnummer. Det är absolut förbjudet att lägga sig på SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse

Kiosken

Kiosken kommer att vara öppen alla höstens torrsättningshelger.

I övrigt uppmanas ni till att läsa igenom varvets ordningsregler, miljöpolicy och andra regler som alla medlemmar är skyldiga att följa.