Parkering i samband med sjösättning

Från och med 23/4 gäller parkeringsförbud på kajen framför båda mastkranarna. Under sjösättningstiden 23/4-30/5 gäller även parkeringsförbud på och runt sjösättningsplattan. 

Parkering är tillåten:  
• Utanför infartsbommen på grusvägen 
• Innanför infartsbommen, snett mot staketet och arbetarbarackerna 
• Successivt på frigjorda båtuppställningsplatser  

Parkera klokt så att ni inte hindrar någon och absolut inte på vägar eller körstråk för maskinerna. Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha ditt mobilnummer väl synligt i framrutan.

Hälsningar,
Varvschefen, Sätra Varv

Information inför SVI sjösättning 2021

Säkerhet

 • Det viktigaste är säkerheten. Följ därför vagnspersonalens anvisningar och gör inget om ni inte blir tillsagda
 • Första förbandslåda finns utanför eller i varvshuset.
 • Vid allvarligare tillbud tillkallas ambulans på 112.
 • Om en olycka inträffar så rör ingenting innan varvspersonal beslutat om åtgärd, såvida det inte gäller räddning av person.
 • Håll er undan båtar och maskiner vid lyft och manövrering
 • Före lyft av segelbåtar med sidostöttor skall en tillfällig stötta ansättas under fören, så att inte båten tippar framåt
 • Biltrafik och felparkerade bilar är ett irritationsmoment för varvspersonal, bil- och båtägare. Trafikbestämmelser och -skyltar på området ska respekteras – för säkerhetens, trivselns och effektivitetens skull.

Parkering

 • Utanför infartsbommen till höger på grusvägen
 • Innanför infartsbommen till vänster, snett mot staketet och arbetarbarackerna
 • På frigjorda båtuppställningsplatser
 • Parkera klokt så att ni inte hindrar någon och absolut inte på vägar eller körstråk för maskinerna
 • Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha ditt mobnummer väl synligt i framrutan

Sjösättning

 • Vi vill ha så få personer som möjligt, helst bara en person per båt.
 • Kan du inte delta på bokad tid så måste du i förväg anmäla detta till varvschefen på satravarv@hotmail.com, alternativt 08-97 63 01 så att er sjösättningstid kan ges till en annan båt.. Om du uteblir från din tid och inte i förväg anmält det och inte har giltig orsak kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift på 1000 kr. Har du Covid-symptom så kom inte ner till varvet utan anmäl enl ovan.
 • Uppropstider:
 • Första uppropet 0800; sjösättning 08-10
 • Andra uppropet 1000: sjösättning 10-12
 • Tredje uppropet 1230; sjösättning 1230-1430
 • Fjärde uppropet 1430; sjösättning 1430-1630
 • Din tid framgår av utskickat SMS
 • Varvschefen prickar av båtägarna. Efter detta går båtägarna ut till Sublift eller traktorvagn
 • Sjösättningslistor finns på varvshusets anslagstavla och gäller om inte vagnspersonal säger annat.
 • Vid traktorvagnen ska alla båtägare vara beredda att hjälpa till tills sjösättningen är avklarad inom passet. Vid subliftarna avgör vagnsförarna hjälpbehovet.
 • Meddela vagnspersonalen i vilken rad du ligger och visa dig för vagnsföraren när det är din tur att hämtas så att han hittar båten.
 • Medför egna verktyg som behövs till stöttningen
 • Provstarta motorn på land så att du inte blir liggande vid sjösättningsbryggan och hindrar andra båtar. Sätt i dyvika/bottenplugg!
 • SVI-nummerbrickor läggs i hinken vid varvshusets anslagstavla.
 • Hyrstöttor återlämnas i garaget och avmarkeras av varvspersonal.
 • Tillfällig förstötta återlämnas vid varvshuset efter användning.
 • Materielvagnar återlämnas vid varvshuset efter användning
 • Sätt på slingmärken vid bakre slingen när båten lyfts.
 • Träbåtar bör vattnas på land innan sjösättning för att svälla ihop. Båtarna sjösätts sist i passet eller dagen och ska flyttas från sjösättningsbryggan direkt efter sjösättning. Egen fungerande länspump och sladdar skall finnas i båten men extra länspumpar och förlängningssladdar finns att låna i slipboden. Meddela varvschefen vid lån. Vid återlämning ska sladdar vara upplindade och uppknutna
 • Båtarna får ligga kvar max ett dygn mellan en boj och kajen (om det är sjösättning dagen efter måste båten vara borta senast 0800), om inte annan överenskommelse gjorts med varvschefen eller SBS hamnkapten. Märk båten med SVI-nr och mobilnummer. Båtar som ligger kvar utan tillåtelse kan komma att faktureras en avgift per påbörjat dygn.Det är absolut förbjudet att lägga sig på SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse.
 • Sjösättningstid för trailerbåtar förbokas inte utan dessa sjösätts när det passar för båtägaren, dock ej under tiden sjösättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade sjösättningar är klara för dagen (ca kl 16.00) går det bra att sjösätta trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska liksom övriga båtar vara sjösatta senast 31 maj.

Miljö

 • Varvets miljöbestämmelser finns på hemsidan www.satravarv.se under rubriken Miljö och måste följas.
 • Städa upp efter er på båtuppställningsplatsen. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, färgburkar, oljetrasor, zinkanoder och glykol kan lämnas i miljöstationen. Batterier ställs i eller vid blå-gula batterilådan. Övrigt skräp tar ni med er från varvet, absolut inga ”vanliga” sopor i miljöstationen.
 • Miljöboden hålls normalt låst. Nyckel finns i vaktlokalens skrivbordslåda.
 • Stöttor och täckställningar får förvaras i materielgården och vaggor längs östra skogskanten.
 • Materiel som kvarlämnas ska märkas med SVI-nummer (och gärna namn) som inte försvinner under förvaringen. All omärkt materiel riskerar att kasseras.
 • Av kostnadsskäl ställs inga skräpcontainrar ut. Allt avfall ska tas bort av dig själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras minst 500 kr.

Övrigt

 • Som medlem i SVI ingår arbetsplikt i form av nattvakt, hjälp vid sjösättning och upptagning samt obligatoriskt varvsarbete (det sista gäller 2020-07-01—2021-06-30 för er med efternamn som börjar på I-O, 2021-07-01—2022-06-30 med efternamn som börjar på P-Ö). Anmälan till arbetsplikt görs i registret svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete.
 • Städning av varvsområdet är den 29 och 30 maj.
 • Kiosken är p.g.a Covid inte öppen under sjösättningsperioden men däremot kommer ”kioskmoppen” att finnas på plats.
 • Upptäcks stöld eller skadegörelse så rapportera detta till varvet.
 • Vid problem med nyckelbrickan till bom och varvshus kontakta varvsch.
 • Varvschefen tar emot synpunkter, förbättringsförslag och idéer muntligt eller via email satravarv@hotmail.com, vilka vidarebefordras till styrelsen.
 • Mailadress och mobilnummer som du har angett i medlemsregistret svi.batdata.se måste vara aktuella och vara de som du normalt använder (eller i undantagsfall som någon annan använder till vardags och meddelar dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.

Gå årligen inför sjö- och torrsättning in på varvets hemsida www.satravarv.se och läs ALL information, eftersom informationen ändras och kompletteras. Du är skyldig att känna till och följa de styrningar som framgår av hemsidan.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen.

Välkomna till årets sjösättningar!

Anders Stenström

Varvschef

satravarv@hotmail.com

08-97 63 01