Stadgar


STADGAR FÖR

SÄTTRA VARF INTRESSEFÖRENING

(SVI)

Varvsförening för Fiskarfjärdens Båtklubb och Sätra Båtsällskap

 Version 2008-02-12

 Rättat efter fullmäktige beslut 2008-02-19

§ 1.

Namn och ändamål

Föreningens namn är Sättra Varf Intresseförening (SVI) bildades 1973 och är varvsförening för Sätra Båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK). Föreningen, är en allmännyttig ideell förening, med säte i Skärholmen, Stockholms kommun. Föreningen har till ändamål att stödja båtsporten genom att på ett varvsområde i Sätra bereda medlemmar i Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb och i mån av plats andra båtägare möjlighet till torrsättning, vinterförvaring , utrustning och sjösättning av båtar. Föreningen skall även verka för gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2.

 Medlemmar

Medlemmar i föreningen är Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb. Samtliga båtägare som vinterförvarar sina båtar på SVIs varvsområde är stödjande medlemmar i SVI. Dessa har arbetsplikt, som att delta vid torr- och sjösättning, vakthållning och städning av gemensamma ytor.    

§ 3.

 Styrelse

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse. Styrelsen består av nio ledamöter, varav tre utses av Sätra Båtsällskap, tre utses av Fiskarfjärdens Båtklubb samt tre av övriga båtägare som vinterförvarar båtar på varvet. Respektive gruppering utser också en styrelsesuppleant var. Styrelsen är beslutsför när fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal inom styrelsen gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Entreprenör som engageras av SVI får inte ingå i styrelsen.

Styrelseledamöter utses för två år i sänder. Styrelsen utser inom sig en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare och en varvschef.

Ordföranden bör bytas efter varje mandatperiod.

Styrelseledamöterna bör väljas så att halva styrelsen väljs årligen.

§ 4.

Styrelsens åtaganden

Styrelsens åtaganden:

  1. vara huvudman SVI –verksamheten.
  2. sköta externa kontakter så som Stockholm Fritid.
  3. sköta registerhållning.
  4. fastställa varvsavgifterna.
  5. sköta fakturering av varvsavgifter.
  6. betala hyreskostnader entreprenörer etc.
  7. har mandat att engagera fristående entreprenör(er) och definiera deras villkor och arbetsuppgifter

§ 5.
Revision

För granskning av förvaltning och räkenskaper utses årligen två revisorer, varav den ene utses av Sätra Båtsällskap och den andre av Fiskarfjärdens Båtklubb.

§ 6.

Årsredovisning. Ansvarsfrihet

Styrelsen skall årligen avge redovisning över sin förvaltning. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse skall tillställas styrelserna 
för Sätra Båtsällskap samt Fiskarfjärdens Båtklubb senast 14 dagar före dessa sällskaps/klubbs årsmöten.

Räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Ansvarsfrihet beviljas av Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubbs årsmöten.

§ 7.

Årsmöte

Föreningens medlemmar samt båtägare på varvet skall årligen kallas till års­möte senast under mars månad. Kallelse till årsmöte skall 
ske senast 2 veckor före mötet, medelst anslag på varvsplatsen, på SBS och FBK:s anslagstavlor samt genom notis i förenings tidningen
och hemsidor.

Vid årsmötet, som öppnas av styrelsens ordförande, skall följande frågor före­komma:

 1. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.

 2. Godkännande av föredragningslistan.

 3. Val av mötesordförande.

 4. Val av mötessekreterare.

 5. Val av två justeringsmän för mötet.

 6. Föredragning av styrelsens berättelse samt däri intagna balans- samt vinst­

och förlusträkningar.

 7. Anmälan om Sätra Båtsällskap respektive Fiskarfjärdens Båtklubb val av styrelseledamöter

    och revisorer.

 8. Anmälan av tre representanter till styrelsen från övriga båtägare.

 9. Motioner skall senast den 31 december året före vara inkomna till styrelsen

10. Övriga frågor.

11. Mötets avlutande

.

§ 8.

Ordningsföreskrifter

Styrelsen äger ensam besluta om erforderliga ordningsföreskrifter.

§ 9.

Upplösning av förening

Vid föreningens upplösning skall tillgångar och skulder fördelas lika mellan Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb.

§ 10.

Antagande eller ändring av stadgar

Stadgar för varvsföreningen skall antas av styrelserna för Sätra Båtsällskap respektive Fiskarfjärdens Båtklubb. Ändringar av stadgarna skall, 
för att vara giltiga, vara fastställda av samma sällskaps/klubbs styrelser.