Regler vid torr- och sjösättning samt förvaring

  1. Innan torr- och sjösättning

1.1 Sättra Varfs Intresseförening (SVI) upplåter enligt individuella avtal med båtägare tidsbegränsade vinterförvaringsplatser för motor- och segelbåtar, motorseglare, jollar samt båttrailers på sitt område, mot  fastställda avgifter och under de villkor som anges i regler vid torr- och sjösättning, övriga regler på SVI hemsida samt varvets stadgar.

1.2 Genom att följa nedanstående enkla regler kommer du och din båt, övriga båtar och båtägare samt SVI personal att vara tryggare vid upptagning, sjösättning och då båten förvaras på land.

1.3 Bokning av tillfällig hamnplats, torrsättning, sjösättning, vakttjänstgöring samt arbetsplikt görs genom bokningssystemet i SVI medlemsregister svi.batdata.se.

1.4 Alla avgifter ska vara betalda till SVI bankkonto inom angiven tid och innan hantering av båtarna görs. Har du betalt sent så medför kopia på kontoutdraget. Obetalda båtar hanteras inte, oavsett skäl.

2. Torrsättning

2.1 Hamnen tillhör Sätra Båtsällskap men upplåts tillfälligt till SVI under torr- och sjösättning. Normalt går det bra att ligga fem timmar mot kajen på boj eller ankare. Önskar du plats för längre tid så bokas denna i SVI bokningssystem eller efter kontakt med SBS hamnkapten, i enlighet med information på SVI anslagstavla.

2.2  Vid SVI finns två mastkranar vilka inte kan tidsbokas. Förbered din båt innan du går in till kranen genom att skära ur segel, ta bort sprintar och lossa på vantskruvarna. Ligg inte vid kranen längre tid än vad som behövs för avmastningen. Antenner, sprayhood och detaljer som kan skadas eller färgas av lyftband demonteras (ev. skador vid hantering och förvaring ersätts inte).

2.3 Eventuell mast får inte förvaras liggande på båten utan ska läggas på rätt plats i mastskjulet med spridare och rigg demonterade. Förstagsprofil kan vara kvar. Märk masten med SVI-nummer och/eller namn och telefonnummer.                     

2.4 Du ska vara på plats för upprop vid varvshuset den tid du fått dig tilldelad (normalt 08.00 eller 12.00 vid torr- och sjösättningshelger) eller på annat sätt avtalat med SVI. Materiel och båt ska vara klara för upptagning eller sjösättning. 

SVI har en stor organisation på plats för att på bästa sätt ta hand om din båt. Om du inte är förberedd eller inte är på plats tar det längre tid för alla andra och varvet drabbas av onödiga kostnader. Uteblir du från din/dina tilldelade tid/er placeras du av varvet in på en annan dag, till extra kostnad för dig enligt fastställd prislista. Uteblir du även nästa tillfälle fördubblas kostnaden.

2.5 Din pallning och stöttning ska vara anpassad till din båt. Undvik hemmasnickrade lösningar då de ofta tar lång tid att få på plats. En dålig pallning eller stöttning kan leda till att du debiteras extra avgifter eller sjösätts igen tills du skaffat bättre utrustning. 

Vi rekommenderar i första hand stöttor av typ Seaquip eller Tyresö-vagga till segelbåtar. Har du en icke demonterbar vagga ansvarar du själv för att den hamnar på rätt plats.

Motorbåtar ska ha godkända bockar. Se bilder på hemsidan eller fråga varvspersonalen vad som är passande. 

Bilder på riktig respektive felaktig pallning

2.6 Anvisningar från vagnspersonalen ska följas. Personalen har lång erfarenhet av att ta upp alla typer av båtar, men du måste själv berätta om din egen båts egenheter, om den är framtung, har utskjutande loggar, propelleraxelns placering etc. Det är du som är ansvarig för var vi sätter band och stöttor så markera gärna var de ska vara.

2.7 Märk båten i fören med SVI-nummer direkt vid upptagning. Tillse att din nummerbricka är väl synlig även efter att du täckt din båt. Händer det något med båten är det via nummerbrickan vi kan få tag i dig!

2.8 Du måste ha en båtansvarsförsäkring som täcker eventuella skador på din båt och skador på andras båtar som din båt förorsakar. Försäkringsbolag och -nummer ska finnas noterat i medlemsregistret.
Du kan bli tvungen att visa upp ett försäkringsbesked. Normalt ersätter varvet inte någon självrisk.

2.9Du ska stanna kvar och hjälpa till tills sista båt i ditt vagnslag är uppe, såvida inte vagnspersonalen säger något annat.

2.10Vid upptagning med mast på tillkommer en avgift enligt fastställd prislista.

3. Vinterförvaring

3.1 Din stöttning eller täckning får inte sticka ut mer än 35 centimeter på respektive sida och ingenting framåt eller bakåt. Vi har begränsat med utrymme på varvet och det angivna utrymmet är det som du betalar för. Om båten har större täckningsyta måste detta anges i ”beställning av tjänster” och märkas ut på båten enligt anvisningar.

3.2  Båtägare är skyldig att regelbundet kontrollera att den egna båten ligger stadigt uppallad och att inte båten eller annan materiel riskerar att skada andra båtar. I segelbåtar med genomgående mast bör det kontrolleras att vatten inte tränger ner genom masthålet. Presenningar får inte göras fast i stöttor då dessa kan komma att flyttas vid hård vind och medföra att båten välter.

Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till A-ställning då vi kilar in båtarnas förar mellan båtarna

3.3 Du får på grund av brandrisken inte övernatta i din båt när den förvaras på land.

3.4 Ingen el får vara ansluten när du inte är i närheten av din båt. De flesta bränder på varv startar med anledning av kortslutningar i elektriskt material. Ladda batteriet fullt på hösten så räcker det till våren. 

3.5 Slå av huvudströmbrytaren. Detta är ännu ett sätt att minska risken för brand genom kortslutning och du minskar risken för att batterierna laddas ur.

3.6 På varvets vattenposter finns sjövatten. Vattnet stängs av då det bedöms finnas risk för frysning och sätts på när frysrisken bedöms upphöra. Medtag egna kopplingar och vattenslangar.

3.7 Du måste gå vakt på din tilldelade vaktdag. Kan du inte gå så försök byta med någon eller hyr in en egen vakt, se speciell vaktinformation. Vid byte ska vaktchef meddelas. Tider för vakt och uppgifter framgår av vaktinstruktionen i vaktlokalen.Du debiteras en extra avgift enligt prislista om du uteblir.

3.8 Det ska råda god ordning runt omkring din båt och på förvaringsplatsen efter sjösättning. Städning kan annars ske av SVI på din bekostnad.

3.9 Meddela varvet om din båt byter ägare under vintern, platsen kan dock inte överlåtas till ny ägare för kommande säsong utan varvets godkännande.

 3.10 Du får inte genomföra svetsnings-, blästrings- eller sprutmålningsarbete utan varvets tillåtelse. Dessa arbeten kan lätt orsaka skador på andra båtar om de inte utförs på rätt sätt. Endast miljövänlig glykol får användas.

3.11 Visa hänsyn vid bullriga och dammande arbeten.  Kolla gärna med båtgrannen innan du börjar!

3.12 Om du ska göra något arbete där brandfaran är det minsta förhöjd måste du kontrollera med varvet innan du börjar. Detta innebär inte att varvet tar på sig risken för det arbete du utför, men vissa arbeten vill vi avråda från eller flytta din båt till en säkrare plats innan du börjar.

3.13 Sättra Varf ligger inom Sätra naturvårdsområde och är därmed öppet för allmänheten. Trots bevakning nattetid sker det emellanåt stölder av bland annat inventarier, instrument, bränsle, propellrar och drev. Stölderna är mest frekventa strax efter torrsättning och före sjösättning.Töm därför din båt innan eller omedelbart efter upptagningen.

Lär känna din båtgranne, fråga vem det är och efter ärende om det dyker upp någon okänd person runt grannens båt. Det är ett enkelt sätt att undvika stölder.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag var gränsen för storlek på utombordare går innan den måste demonteras vid uppläggning.

Börja vårrustningen i tid så att din båt inte blir kvar på land efter ordinarie sjösättning vilket medför en extra avgift. Det är ofta fina dagar under presenningen redan i början på mars!  

4. Sjösättning

4.1 Hamnen tillhör Sätra Båtsällskap men upplåts tillfälligt till SVI vid sjösättning. Normalt går det bra att ligga fem timmar mot kajen på boj eller ankare. Önskar du plats för längre tid så bokas denna i SVI bokningssystem eller efter kontakt med SBS hamnkapten, i enlighet med information på SVI anslagstavla.

4.2 Du ska vara på plats vid varvshuset för upprop den tid du fått dig tilldelad (normalt 08.00 eller 12.00 vid sjösättningshelger) eller på annat sätt avtalat om. Materiel och båt ska vara klara för sjösättning. 

Vi har en stor organisation på plats för att på bästa sätt ta hand om din båt och om du inte är förberedd eller inte är på plats tar det längre tid för alla andra och varvet drabbas av onödiga kostnader. Uteblir du från din tilldelade tid placeras du av varvet in på en annan dag, till en extra kostnad enligt fastställd prislista. Uteblir du även nästa tillfälle fördubblas kostnaden.

4.3 Du måste städa efter dig på den plats där din båt förvarats. Sortera skräp och miljöfarligt avfall till rätt plats. Stöttning och pallningsmaterial ska tas hem eller läggas inom materielgården och märkas med SVI-nummer. Båtägaren ansvarar för att icke demonterbara vaggor avlägsnas eller läggs upp på rätt plats. Materiel som lämnas kvar på uppställningsområdet eller som inte är uppmärkt kan komma att kasseras.  

Vid behov av städning efter dig kommer en avgift att tas ut!

4.4  Det finns enligt SVI avtal med Stockholms Stad ingen möjlighet att utan kostnad ha båtar kvar på land efter ordinarie sjösättning. Varvet har därmed ingen möjlighet att ha båtar kvar under sommaren för större reparationsarbeten. För att stävja att båtar blir kvar på land tvingas vi ta ut en avgift efter ordinarie sjösättningsperiod och du får troligen ingen möjlighet att ta upp din båt på varvet nästkommande år.

Om inte varvschef givit tillstånd om annat ska samtliga båtar, båtsläp, båttrailers, pallningsmaterial och skräp vara borta från uppställningsområdet senast den 31 maj årligen. Om AKUTA problem uppstår, motorhaverier eller andra oförutsedda händelser, så kontakta varvschefen!

4.5 Sjösättningen är årets bästa dag, väl värd att fira. Glöm inte att sätta flaggan innan båten går i sjön!