Master mm i mastskjulet

Varvet har inventerat och städat mastskjulet i syfte att göra plats för nuvarande medlemmars master. Master och bommar som saknar namn på ägare, eller där namngivna ägare inte finns registrerade vid varvet och inte kunnat nås per telefon, har lyfts ut och ligger nu utanför mastskjulet. Det rör sig om ett 20-tal master och bommar, i huvudsak i trä men även i aluminium.

Ni som har master/bommar i mastskjulet måste senast 2020-09-22 tydligt märka dessa med era namn, telefonnummer och varvsnummer. Om ni finner era master/bommar utanför mastskjulet måste de märkas upp och läggas tillbaka i skjulet senast 2020-09-22. Master och bommar som ligger kvar utanför mastskjulet efter 2020-09-22 kommer att skickas till destruktion.

Information inför SVI torrsättning 2020

Fastställda torrsättningsdagar:

 • Helger 26-27/9 (endast blästerbåtar), 3/10 (endast Sätra Båtsällskap), 4/10, 10-11/10 och 17-18/10
 • Vardagar 13/10, 15/10, 20/10 och 22/10

Bokning

 • Alla båtar, inkl de på egen trailer, ska vara torrsatta senast 31/10.
 • Torrsättning av trailerbåtar bokas inte utan torrsätts när det passar båtägaren, dock ej under tiden torrsättning med Sublift och traktorvagn pågår. När varvets organiserade torrsättningar är klara för dagen (ca kl 16.00) går det bra att torrsätta trailerbåtar.
 • Ägare till båtar som ska blästras och medlemmar i Sätra båtsällskap (SBS) ska inte boka torrsättningstid utan det gör varvet. Båtägare i SBS som önskar torrsätta vid annat datum än 10-03 ska i förväg komma överens om detta med Lars-Erik Wester.
 • Vill du boka sjösättning vid annat än ovanstående datum blir det s.k. exklusiv hantering. Du måste meddela detta i förväg så att du inte blir inbokad av oss på ordinarie tider och påförs extra avgift. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan.
 • Du kommer själv kunna boka din torrsättning under tiden 25/8-14/9, under förutsättning att vinteravgiften är betald. Bokningen görs på registersidan svi.batdata.se under rubriken Sjösättning. Efter den 14/9 kommer varvet att boka in dig. Varvet vill inte ha e-post med önskemål om tider för torrsättning eftersom detta skapar merarbete för oss.
 • För att kunna komma in och boka tider på svi.batdata.se krävs att din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer i registret är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. Logga in i registret genom att klicka HÄR och ange mobilnummer eller mailadress som användarnamn. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.
 • OBS! Båtar som enligt sina mått kan lastas på traktorvagnen kan endast bokas på traktorvagnen. Om du tycker att du bokats på fel vagn ser vi gärna att du meddelar detta innan torrsättningsdagen.
 • SMS-meddelande med din torrsättningstid skickas omkring 20/9 (gäller ej bläster- och SBS-båtar). Om du inte får något SMS måste du gå in på svi.batdata.se för att kontrollera din torrsättningstid.
 • Bokad tid framgår av din hemsida i registret svi.batdata.se. Det är viktigt att du kommer till ditt bokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller SVI som bokat tiden. För utebliven närvaro debiteras du en avgift enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter. 
 • Om du behöver låna tillfällig hamnplats innan torrsättning kan du fr.o.m 15/9 boka denna på svi.batdata.se under rubriken Hamnen/Egen bokning. Bokning av hamnplats kan endast ske efter att du bokat torrsättningstid och i direkt anslutning till den bokningen. När SBS hamnkapten tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse av SBS hamnkapten.
 • Boka sjösättningstid i samband med torrsättningstid för ett mindre antal båtar? (I syfte att så länge som möjligt på hösten och så tidigt som möjligt på våren kunna nyttja del av området till bilparkering borde de sist upptagna båtarna placeras där och också sjösättas först.)

Säkerhet

 • Det viktigaste är säkerheten för människor och båtar.
 • Separera varvets verksamhet från privat biltrafik.
 • Följ vagnspersonalens anvisningar och gör inget om ni inte blir tillsagda.
 • Håll er undan båtar och maskiner vid lyft och manövrering.
 • Stötta framför kölen, s.k. förstötta, används normalt för segelbåtar med sidostöttor.
 • Om en olycka inträffar så rör ingenting innan varvspersonal beslutat om åtgärd, såvida det inte gäller akut räddning av person.
 • Första förbandslåda finns utanför eller i varvshuset.
 • Vid allvarligare tillbud tillkallas ambulans på 112.

Trafik

Biltrafik och felparkerade bilar är återkommande irritationsmoment för varvets personal, bil- och båtägare. Trafikbestämmelser och -skyltar som finns på området ska därför respekteras för säkerheten, trivseln och effektivitetens skull. Det finns varv som förbjuder privat biltrafik under sjösättnings- och upptagningsperioder.

Parkering:

 1. Utanför infartsbommen
 2. Snett mot staketet innanför bommen
 3. C/D-raden direkt till höger innanför bommen t.o.m 11/10. Blockera inte infarten till materialgården!
 4. På SubTerras parkering, endast 10-11/10 och 17-18/10 (eventuellt)
 5. Parkera absolut inte på vägar eller körstråk för subliftar och traktorvagn, eller på tänkbara båtuppställningsplatser.
 6. Parkera över huvud taget klokt så att ni inte hindrar någon!
 7. Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta

Torrsättning

 • Vi fortsätter med att så få personer som möjligt ska behöva samlas, helst bara en person per båt. Har ni Covid 19-symptom så kom inte ner till varvet utan anmäl det innan bokad torrsättningstid till varvschefen.
 • Följande pass gäller:
 • Första uppropet 08.00
 • Andra uppropet 10.00
 • Tredje uppropet 12.00
 • Fjärde uppropet 14.00
 • Eventuellt femte upprop 16.00
 • Ert pass kommer att framgå av SMS
 • Varvschefen kommer vid varje upprop pricka av båtägarna som därefter går ut till sina respektive vagnar.
 • För båt som hanteras av Sublift ska endast aktuell båtägare hjälpa till. Övriga båtägare förbereder sina båtar.
 • Vid traktorvagnen måste alla båtägare hjälpa till, tills torrsättningen är avklarad inom ert pass.
 • Turordningslista för respektive pass framgår av varvshusets anslagstavla och av tavlan vid båtslipen dagen innan aktuella torrsättningsdagar. Turordningen gäller så långt möjligt men vagnspersonal avgör.
 • Var uppmärksam på din tur och visa dig för bryggpersonalen så att dom vet vilken nästa båt är.
 • Kan du av Covid 19 eller andra skäl inte delta på bokad tid så måste du i förväg anmäla detta till varvschefen på satravarv@hotmail.com, alternativt 08-97 63 01, så att han kan flytta er inbokade tid och i stället planera in annan båt. Om du uteblir från din sjösättningstid och INTE i förväg anmält detta och inte har giltig orsak kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift på 1000 kr.
 • Alla båtar ska märkas med varvs-nummer. Nummerbrickorna monteras i båtens för innan upptagning. Brickan flyttas vid behov så att den är synlig framifrån även efter täckning.
 • Medför eget pallningsvirke och egna verktyg för att kunna hantera vaggor, stöttor och bockar.
 • Behov av hyrstöttor anmäls i god tid till varvschefen och utkvitteras i garaget. Hyra för stöttor ska vara betald i förskott.
 • Förstöttor och materielvagnar ställs tillbaka till uppsamlingsplats vid varvshuset efter användning.
 • Båtar får förtöjas max ett dygn mellan boj och kaj (om det är torrsättning dagen efter senast till 0800 den dagen) om inte annan överenskommelse gjorts med varvschefen. Det ska väl synligt i båten framgå varvs-nummer och mobilnummer till båtägaren.

Miljö

 • Observera varvets miljöpolicy och miljöregler. Dessa påverkar oss alla
 • Miljöfarligt avfall kan lämnas i miljöstationen, dock endast det som är rubricerat i stationen. Absolut inga ”vanliga” sopor i miljöstationen.
 • Miljöstationen är normalt låst och nyckeln förvaras i vaktlokalens skrivbordslåda.
 • Batterier ställs i eller vid den blå-gula batterilådan.
 • Av kostnadsskäl kommer inga skräpcontainrar ställas ut. Allt avfall ska tas bort av dig själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras minst 500 kr.

Arbetsplikt

 • I ditt avtal med varvet ingår arbetsplikt i form av;
 • Medhjälp vid vid sjö- och torrsättning,
 • Vakttjänstgöring
 • Obligatoriskt varvsarbete.

Det obligatoriska varvsarbetet omfattar säsongen 2020-21 endast båtägare med efternamn som börjar på I-O (säsongen 2021-22 endast båtägare med efternamn som börjar på P-Ö). Du kan välja att utföra det obligatoriska varvsarbetet som kioskbiträde eller genom städning av varvsområdet, antingen under hösten 2020 eller under våren 2021. Den som inte utfört din arbetsplikt under säsongen faktureras 1000 kr.

 • Kiosken planeras att vara öppen torr- och sjösättningshelger och framgår på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. Tider för vårens öppethållande anslås efter årsskiftet.
 • Städning av varvet genomförs efter torr- och sjösättningarna. Städdatum under hösten är planerat till den 31/10 och framgår av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. Tider för vårens städning anslås efter årsskiftet.

Stölder och skadegörelse

 • Stölder sker framförallt i samband med sjösättning och upptagning. Under säsongen 2019/20 inrapporterades en skadegörelse, ett flertal inbrott i båtar, stöld av några mindre utombordare och stöld av en inombordare. Lär känna dina båtgrannar och ta deras kontaktuppgifter så att du kan kontakta dom om något händer båten. Upptäcker du stöld eller skadegörelse så rapportera detta snarast till varvschefen.

Övrigt

 • Mailadress och mobilnummer som du har angett i medlemsregistret svi.batdata.se måste vara aktuella och de som du normalt använder (i undantagsfall som någon annan person använder och meddelar dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.
 • Vid problem med nyckelbrickan till bom eller varvshus kontakta varvsch.
 • Varvschefen tar emot synpunkter och förbättringsförslag på satravarv@hotmail.com.

Observera!

Ovanstående information är inte heltäckande. Det är väsentligt att du regelbundet, minst inför sjö- och torrsättning, läser ALL information på hemsidan, eftersom informationen ändras eller kompletteras. Du är skyldig att känna till och följa de bestämmelser och styrningar som framgår av hemsidan.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen.

Välkomna till årets torrsättningar!

Anders Stenström

Varvschef

satravarv@hotmail.com

08-97 63 01

Kiosk och obligatoriskt varvsarbete

På grund av pandemin och att vi ska reducera folksamlingar så mycket som möjligt har vi beslutat att ställa in vårens öppethållande i kiosken. Den möjligheten att fullgöra sitt obligatoriska varvsarbete utgår därmed.

Den 30 maj och 6 juni är det planerat städdagar på varvet. Det finns två pass per dag, kl 0900-1200 respektive 1300-1500. Anmälan görs på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete. Det obligatoriska varvsarbetet gäller den här säsongen er som har efternamn som börjar på A-I.

Är din båt giftfri?

Erbjudande om mätning av giftfärger på båtbottnar på Sätra Varv

Efter 2020 ska båtar som har hemmahamn i Mälaren vara giftfria, det vill säga sanerade från så kallade biocidfärger. Du som är båtägare behöver därför känna till om din båt har målats med giftfärger som är skadliga för miljö och människor. Den 1 november erbjuder Sätra Varvs intresseförening, Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb en samordnad mätning av giftfärger på båtbottnar. Kostnaden för mätningen är 500 kronor per båt, och betalas av båtägaren.

När: mätningen genomförs på eftermiddagen fredag 1 november på båtar som tagits upp på Sätra varv. Om du inte kan närvara själv vid mätningen behöver du se till att din båts SVI-nummer är väl synligt.

Kostnad: under förutsättning att 30 båtar anmäler sig blir kostnaden 500 kronor per båt. Om antalet blir färre får du som anmäler dig ställning till medverkan efter ny prisuppgift. Maxpris är 1000 kr/båt.

Anmälan: senast den 28 oktober via den här länken: https://simplesignup.se/private_event/157373/42924456d0

Anmälan blir giltig först när du betalat kostnaden. I anmälan ska du ange båttyp, byggår, byggmaterial (plast, trä, aluminium), SVI-nummer samt var på varvet båten har placerats samt ägare om det är fler än du.

Betalning: 500 kr/båt, senast den 28 oktober till Sätra Varvs Intresseförening PG 85 49 51-1.

Mer information: miljöansvarig SVI och Fiskarfjärdens båtklubb, Leo Ängeslevä, 073-32 12 099, artificiellproduktion@gmail.com. Miljöansvarig Sätra Båtsällskap: Ulrika Nylén, 073 623 48 43, ulrika.nylen@outlook.com.

Vanliga frågor och svar:

Varför mäta giftfärger?
Gifter har traditionellt tillsatts till bottenfärger för att förhindra påväxt på båten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har som målsättning att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Det innebär att Sätra varv, SBS och Fiskarfjärden inte kan sjösätta eller torrlägga båtar med giftfärger efter 2020.

Hur påverkas miljön av giftfärger?
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Detta innebär inte bara en påverkan på Mälarens vatten – som är Stockholms dricksvattentäkt – utan även på känslig skärgårdsmiljö samt marken i anslutning till uppläggningsplatser.

Hur går mätningen till?
Mätningen genomförs av företaget Happy Boat som med hjälp av XRF-metoden (röntgenflourescensteknik) mäter mängden farliga metaller på båtskrov. Svaret anges som mängden metaller (koppar, zink och tenn) per kvadratcentimeter. Alla färglager på båten mäts, alltså även gamla färglager som kan innehålla farliga tennföreningar som TBT. Metoden ger en indikation på om båten har målats med giftfärger, och är den metod som Stockholms stads miljöförvaltning använder. Läs mer om metoden: http://www.happyboat.se/

När får jag svar?
Mätningen tar endast ca 5 minuter per båt. Du kan direkt få ett preliminärt svar på hur det ser ut på båten. Efter mätningen tillkommer analys av mätdata i datorn för att säkerställa tillförlitligheten av mätdata. Efter mätningen får du en rapport med ett mätprotokoll med samtliga mätdata och även medelvärden för de olika metallerna.

Vilka värden gäller i Mälaren?
Läs mer om Stockholms stads tips och råd om båtbottenfärger. https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/. Se även https://satravarv.se/miljopolicy.

Arbetsplikt

”Utöver att hjälpa till med sjö- och torrsättning av egen båt och andra medlemmars båtar inom tilldelat sjö-/torrsättningspass ingår även arbetsplikt i form av nattvakttjänstgöring varje säsong och obligatoriskt varvsarbete om 3-5 h vart tredje år. För att få ett lämpligt antal personer och för att underlätta SVI administration ianspråktas ca en tredjedel av SVI medlemmar årligen för det obligatoriska varvsarbetet.”

Obligatoriet gäller ett arbetspass per medlem och säsong och för säsongen juli 2019 – juni 2020 gäller det medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H. De uppgifter som ska utföras är:

 • Röjning av ogräs före upptagning 2019; 21/9
 • Kioskarbete under höstens båtupptagningar 2019; 28-29/9, 5-6/10, 12-13/10 samt 19-20/10
 • Städning av materielgård efter upptagning 2019; 9 nov
 • Kioskarbete under vårens sjösättningar 2020; prel 25-26/4, 2-3/5, 9-10/5 samt 23-24/5
 • Avstädning 1 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 23 maj
 • Avstädning 2 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 13 juni

För medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H görs anmälan till arbetspassen på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, underrubrik Varvsarbete