Erbjudande

Varvets operativa verksamhet för båtägare hålls öppet under tiden 15/4-15/6 och 15/9-15/11. Under övrig tid bedrivs endast administrativ verksamhet och i undantagsfall exklusiv hantering av båtar enligt prislista.

Vi erbjuder säsongsvis vinterförvaring av motor- och segelbåtar på max 12 x 3.80 m och en max vikt på 8 ton. Båtarna får inte vara registrerade hos Transportstyrelsen för yrkesmässig trafik. Större segelbåtar (>34 fot) kan tas upp med mast mot en särskild avgift enligt prislistan.

Vår maskinpark består av en traktor med upptagningsvagn för i huvudsak mindre motorbåtar och två subliftar för segelbåtar och större motorbåtar.

Vid varvet finns:

  • två mastkranar,
  • två sliprar,
  • mastförråd,
  • sug- och latrintömning,
  • el- och sjövattenuttag på uppställningsområdet (ej vatten vid risk för frost), 
  • en miljöstation för omhändertagande av miljöfarligt avfall,
  • WC, dusch
  • pentry

Dessutom finns en kiosk öppen under sjö- och torrsättningshelger, bemannad av medlemmar.

Medlemmens ansvar

Medlem ska vara väl insatt i och följa varvets styrdokument (stadgar, ordningsregler, miljöregler, uppställningsregler, mm).

I och med att faktura för vinterförvaring betalas så accepterar båtägaren varvets regler och anvisningar.

Då SVI är en ideell förening ingår arbetsplikt för alla medlemmar. Detta innebär att hjälpa till med sjö- och torrsättning av egen och andra medlemmars båtar inom tilldelat sjö-/torrsättningspass, och att genomföra nattvakttjänstgöring (inkl städuppgifter i varvshuset) och att genomföra s.k. obligatoriskt varvsarbete.

För att få ett lämpligt antal personer vid det s.k. obligatoriska varvsarbetet och för att underlätta SVI administration ianspråktas endast en tredjedel av SVI medlemmar årligen. Följande indelning gäller:

Juli 2020 till juni 2021: Medlemmar med namn som börjar på I-O

Juli 2021 till juni 2022: Medlemmar med namn som börjar på P-Ö

Arbetspassets längd är 3-5 h.

Om medlem av någon anledning missar sin arbetsplikt under säsongen tas en avgift ut, vilken framgår under rubriken Medlemsinformation/Avgifter.