Boka torrsättning

For safety reasons, the boatyard will not handle any boats if the boat owner cannot communicate with the personnel of the yard in either Swedish or English.

Välkommen till höstens torrsättningar. Denna information är ett komplement till varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga regler och anvisningar, vilka framgår av hemsidan.

Läs alltid all informationen på hemsidan innan du betalar vinterfakturan och bokar! Betalning av fakturan betyder att du accepterat det som beskrivs i texten.  

Alla båtar, förutom de på egen trailer, ska vara torrsatta senast 22-10-31. Båtar på egen trailer ska vara torrsatta senast 22-11-30

Observera att i år är den 1 oktober sista dag för upptagning av SBS båtar.

Av styrelsen fastställda torrsättningsdagar 2022

DatumStorLitenTraktorAnm
Lör 24 sepXXXEndast SBS
Sön 25 sepXXX 
     
Tor 29 sepX  
     
Lör 1 oktXXXEndast SBS
Sön 2 oktXXX
     
Lör 8 oktXXX 
Sön 9 oktXXX 
     
Lör 15 oktXX  
Sön 16 oktXX  

Torrsättning vid andra än ovanstående tider är s.k. exklusiv hantering och debiteras enligt hemsidans prislista.

Bokning

 • Efter att vinterfakturan är betald och registrerad i varvets databas bokar du under tiden 1-16 september själv din torrsättningstid på svi.batdata.se under rubriken Torrsättning.
 • För att kunna komma in på svi.batdata.se krävs att din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer i varvets databas är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.
 • Du bokar dig för torrsättning under ett av passen 0800-1000, 1000-1200, 1230-1430 eller 1430-1630. Upprop sker 0800, 1000, 1230 respektive 1430. Alla båtägare eller representant för båten ska vara med vid sitt upprop!
 • Båtägare som önskar bygga tält ska meddela detta i förväg.
 • Den 16 september stängs möjligheten att själv boka torrsättning och obokade båtar bokas då in av varvet. 
 • Torrsättningstid för trailerbåtar bokas inte in utan dessa tas upp när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får torrsättas under tiden torrsättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade torrsättningar är klara för dagen (ca kl 1630) går det bra att hantera trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska vara torrsatta senast 30 november.
 • Observera att 1 oktober i år är sista dag för upptagning av SBS båtar. Båtägare i SBS som önskar torrsätta vid andra datum än de i tabellen angivna ska i förväg komma överens om detta med SBS hamnkapten.
 • Vill du boka torrsättning vid annat än ovanstående fastställda datum blir det s.k. exklusiv hantering. Du måste meddela detta i förväg så att du inte blir inbokad av oss på ordinarie tider och då påförs extra avgift. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter.
 • Båtar som enligt sina mått kan lastas på traktorvagnen kan endast bokas på traktorvagnen. 
 • Om din båt bokats på fel vagn är det viktigt att du meddelar detta, och varför du anser detta, innan torrsättningsdagen.
 • SMS-meddelande med din torrsättningstid skickas ut senast 20/9. Om du inte får något SMS måste du själv gå in på din sida på svi.batdata.se för att kontrollera din tid.
 • Det är viktigt att du kommer till ditt bokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller varvet som har bokat tiden. För utebliven närvaro debiteras du en avgift enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter. 

Tillfällig hamnplats inför torrsättning

 • Sätra båtsällskap ska under hösten att byta ut sina pontoner. Möjligheterna till tillfällig hamnplats i SBS hamn är därför i år inte möjlig. SVI-båtar med behov av tillfällig hamnplats kommer i stället att erbjudas detta i Fiskarfjärdens Båtklubb.
 • Tillfällig hamnplats bokas på svi.batdata.se under rubriken Hamnen/Anmälningar. Bokning måste göras i direkt anslutning till att bokning av torrsättning gjorts. När hamnkapten i FBK tilldelat dig en plats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor.
 • Båtar får utan särskild bokning förtöjas mellan SVI bojar och kajen, under max ett dygn före torrsättning. Torrsättningsdagar ska båten vara borta senast 0800 (såvida den inte ska tas upp under dagen). Allt annat ska i förväg överenskommas med varvschefen. Förtöjda båtar ska märkas väl synligt med varvs-nummer och telefonnummer.

Säkerhet och trafik

Det viktigaste är säkerheten för människor och båtar.

 • Följ vagnspersonalens anvisningar och gör inget om ni inte blir tillsagda
 • Håll er undan båtar och maskiner vid lyft och manövrering
 • Använd en tillfällig förstötta för segelbåtar med sidostöttor. Förstöttan finns att låna av varvet och ansätts framför och så nära kölen som möjligt.
 • Första förbandslåda finns utanför eller i varvshuset
 • Om en olycka inträffar så rör ingenting innan vagnspersonal eller varvschef beslutat om åtgärd, såvida det inte gäller räddning av person.
 • Vid allvarligare tillbud tillkalla ambulans på 112.

Biltrafik och felparkerade bilar är ett återkommande irritationsmoment både för varvspersonal, bil- och båtägare. Trafikbestämmelser och -skyltar som finns på området ska respekteras – för säkerheten, trivseln och effektiviteten.

Parkering:

 1. Utanför infartsbommen
 2. Snett mot staketet innanför bommen
 3. Direkt till höger innanför bommen (blockera inte infarten till materialgården)
 • Parkera absolut inte på vägar eller körstråk för maskinerna
 • Parkera klokt så att ni inte hindrar någon!
 • Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta

 Torrsättning

Följande pass gäller:

 • Första uppropet 0800
 • Andra uppropet 1000
 • Tredje uppropet 1230
 • Fjärde uppropet 1430
 • Varvschefen prickar vid varje upprop av båtägarna som därefter går ut till sina respektive torrsättningsvagnar.
 • För båt som hanteras av Sublift behöver endast aktuell båtägare hjälpa till. Övriga båtägare förbereder sina båtar.
 • Vid traktorvagnen avgör vagnspersonalen hur många båtägare som behöver hjälpa till.
 • Turordningslista för respektive pass framgår på varvshusets anslagstavla och av tavlan på teknikhuset vid båtslipen, fr.o.m. dagen innan aktuella torrsättningsdagar. Turordningen gäller så långt möjligt men vagnspersonal avgör.
 • Var uppmärksam på din tur att torrsättas och visa dig för bryggpersonalen så att dom vet vilken nästa båt i turordningen är.
 • Kan du av olika skäl inte delta på bokad tid så måste du minst tre dygn i förväg anmäla detta till varvschefen på satravarv@hotmail.com så att han kan flytta er tid och i stället planera in en annan båt. Försök hitta en ersättare till dig som kan ta upp din båt. Om du uteblir från din sjösättningstid och INTE i förväg anmält detta kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift på 1000 kr.
 • Alla båtar ska märkas med varvs-nummer som erhålls vid uppropet. Nummerbrickorna monteras i båtens för innan upptagning. Brickan flyttas vid behov så att den är synlig framifrån även efter att båten täckts.
 • Medför eget pallningsvirke (brädor i dimension 50×150) och egna verktyg för att kunna hantera stöttor och bockar.
 • Behov av hyrstöttor och -bockar anmäls i god tid till varvschefen på mail satravarv@hotmail.com och utkvitteras i garaget. Hyran ska betalas i förskott.
 • Förstöttor och materielvagnar ställs tillbaka vid varvshuset efter användning.

Miljö

 • Det är viktigt att ni tar del av varvets miljöbestämmelser – finns på hemsidan www.satravarv.se under rubriken Miljö
 • Städa upp efter er runt båten efter torrsättning. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, glykol, oljefilter och oljetrasor kan lämnas i miljöstationen. Batterier lämnas i/vid blå/gula batterilådan. Övrigt skräp tar ni med er från varvet, ”vanliga” sopor får absolut inte lämnas i miljöstationen.
 • Miljöboden är normalt låst men öppnas i samband med sjö- och torrsättning.
 • Materiel som kvarlämnas i materialgården ska vara märkt med varvs-nummer (och gärna namn) som inte försvinner under förvaringen. All omärkt materiel riskerar att kasseras.
 • Av kostnadsskäl kommer inga skräpcontainrar ställas ut. Allt avfall ska tas bort av dig själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras minst 500 kr.

Arbetsplikt

I ditt avtal med varvet ingår nedanstående tre arbetsplikter;

 • medhjälp vid sjö- och torrsättning, och
 • nattvakttjänstgöring, och
 • obligatoriskt varvsarbete.

Det obligatoriska varvsarbetet omfattar säsongen 2022-23 (22-07-01—23-06-30) endast båtägare med efternamn som börjar på bokstäverna A-H (säsongen 2023-24 endast båtägare med efternamn som börjar på bokstäverna I-O). Du kan välja att utföra det obligatoriska varvsarbetet som kioskbiträde under hösten 2022 eller våren 2023, eller genom städning av varvsområdet under hösten 2022 eller våren 2023. Det är din skyldighet att själv kontrollera när arbetena är schemalagda, se nedan. Den som inte utfört sin arbetsplikt under säsongen faktureras med 1000 kr.

 • Datum för arbete i kiosken under hösten är desamma som fastställda torrsättningsdatum och framgår med röd markering i kalendern på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete, där du själv bokar ditt pass. 
 • Städning av varvet genomförs efter och inför torr- och sjösättningar. Städdatum under hösten är två pass den 17 september, kl 0900-1200 och 1300-1600, vilka framgår med röd markering i kalendern på  svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete, där du själv bokar ditt pass.
 • Tider för vårens obligatoriska varvsarbeten anslås på svi.batdata.se efter årsskiftet men kommer att inplaneras till sjösättningsdagar och till slutet av maj/början av juni.

Stölder och skadegörelse

 • Stölder sker framförallt i samband med upptagning och sjösättning. Under säsongen 2021/22 inrapporterades ett flertal stölder av utombordare, elektronik, propellrar och drev och av en hel del bränsle. 
 • Avlägsna själv så mycket stöldbegärligt som möjligt från båten
 • Minimera bränslet i tankarna.
 • Lär känna dina båtgrannar och ta deras kontaktuppgifter och kontakta dom om något händer deras båt. 
 • Upptäcker du stöld eller skadegörelse så rapportera det snarast till varvschefen. Se i övrigt stöldförebyggande tips på hemsidan.

Övrigt

 • Mailadress och mobilnummer som du har anmält till databasen svi.batdata.se måste hållas aktuella och vara de som du normalt använder (i undantagsfall som någon annan person använder och meddelar dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.
 • Vid problem med nyckelbrickan till infartsbom och varvshus kontaktas varvsch.
 • Varvschefen tar emot synpunkter och förbättringsförslag på satravarv@hotmail.com.

Varvets övriga regler och riktlinjer

Ovanstående information är inte heltäckande. Det är väsentligt att du regelbundet, minst inför sjö- och torrsättning, läser ALL information på hemsidan, eftersom informationen ändras. Du är skyldig att känna till och följa de bestämmelser och styrningar som framgår av hemsidan.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen.

Välkomna till årets torrsättningar!

Anders Stenström

Varvschef

satravarv@hotmail.com